รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนริสรา  ธรรมศิวานนท์
 
1. นางวาสนา  ฉุยฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาววรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   วงศ์โดยหวัง
 
1. นางอุ้ม   ชิดเชื้อ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงจินดาหรา  ปั้นสำลี
3. เด็กชายชลชาติ  มั่นอ่วม
4. นายทองพิทักษ์  ปรีชา
5. เด็กหญิงธนกมล  อินสุวรรณ์
6. เด็กชายธนธรณ์  สายทับทิม
7. เด็กหญิงธนัชชา  คุ้มโต
8. เด็กชายธนโชติ  สังข์วงค์
9. เด็กหญิงบุศรินทร์  ครุฑชาติ
10. เด็กชายวิระพงษ์  รอดพระ
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นายนาวา  จันทร์โท
5. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
6. นายพีระพันธุ์  จัดการ
7. นางสาววิลาวัลย์  อิ่มขุนทอง
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรรณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมน์
3. นายชวลิต  รำขวัญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนฤนาท  พัฒนกลม
 
1. นายณรงค์พันธ์ุ  สายพันธ์ุ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเทวี
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายโสภณวิชญ์   เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพงศพัฒน์   เทวาอนุเคราะห์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร   เรืองทุ่ง
2. เด็กชายณัฐภัทร   แสงเทียน
3. นางสาวธิดารัตน์    แสงบรรเจิดกุล
4. นางสาวนริศรา   มิ่งเมือง
5. เด็กชายพงศพัฒน์   เทวาอนุเคราะห์
6. เด็กชายภควัต  คาร
7. เด็กชายวิรุจน์   ทองอินทร์
8. นายอินทัช   อินทะจันทร์
9. นายโสภณวิชญ์   เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฎ   บุญญา
3. นายไพโรจน์  เกตุศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จันทร์ศรี
2. นายจักพงศ์  ศสิอภิรัตนากูล
3. นางสาวชุลีพร  เพิ่มอุสาห์
4. เด็กชายทินภัทร  เทียมญาติ
5. เด็กชายธนาดล  ลาภเทวี
6. เด็กหญิงธารินี  จันทร์เจิม
7. นางสาวธิดารัตน์  คชฤทธิ์
8. เด็กชายนพรัตน์  เขตแดน
9. เด็กชายปฏิพล  สุทธิ
10. เด็กหญิงปาริชาต  ท้องธาร
11. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
12. นางสาวลัดดาวัลย์  ทั่วสูงเนิน
13. นางสาวศิรินภา  ทองน่วม
14. เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
15. เด็กชายเกริกไกร  ธุรี
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
2. นายบรรจง  โต๊ะถม
3. นางประภาวดี  ทองเวียง
4. นายธวัชชัย  ผาเพียว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขลัง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเน็จ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สำรวมใจ
5. เด็กชายธนพนธ์  มั่งคั่ง
6. นายธนายุทธ  การกิจ
7. เด็กชายธีรวัต  หาญกล้า
8. นายนครินทร์  แสงอินทร์
9. เด็กชายนพรัตน์  นรารัตน์
10. เด็กหญิงปิยะพร  นาคประเสริฐ
11. นางสาวพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
12. นายพายุพัด  พูลล้น
13. นายภัคธร  รอดประทับ
14. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
15. นางสาววาสนา  ใจดี
16. เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร
17. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
18. เด็กหญิงอุษา  กระแสร์
19. นายเกียรติศักดิ์  ทัดชั่ง
20. นายเสรีชน  อินทะโฉม
21. นายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  ไทยสาย
3. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
4. นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน
5. นางสาวทองสุข  เพ็ญศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พระบรรเทา
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  เพิ่มสัตย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
3. เด็กชายพุทธิวัฒน์  โยปัง
4. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองรัตน์
5. เด็กชายสิปปวิชญ์  สู่ผ่าน
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไตรรัตนตระกูล
2. นางสาวณัฐธิดา  ปั้นจั่น
3. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
4. นางสาวพิรญาณ์  จิรพัฒน์ภูมิ
5. นางสาวสุธาสินี  อุตสาย
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
2. นางสาวอรวรรณ  สิงหาบุตร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชัยพร  วินิจ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มะโนธรรม
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายทศพล  สมพันธ์
 
1. นายเทียนชัย  ผิวกำพล
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พรหมเกิด
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปานมั่น
3. เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ฉวี
3. นางสาวโยทกา  ท่าน้ำ
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  พุ่มกลับ
2. นางสาวมาริสา  สุวารี
3. นางสาวสุธาวัลย์  มะลิวัลย์
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวสิริรัตน์  บัวผัน
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดา  คำภิระปาวงค์
2. นายธีรเมธ  เมธา
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษรจรุง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วไผ่ซอ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่เชื้อ
2. นางสาวเกษอารีย์  จำนงค์
3. นายเอกวัฒน์  เพ็ชรประดับ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นายวัชรกฤษณ์  อินมี