รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
 
1. นางบุญนาค  บัวจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายคณากรณ์  น้อยทรัพย์
2. นายพันธ์ณุ  คำคล้าย
 
1. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
2. นางสาวกานดา  สุขแดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จีรโชคสกุล
2. เด็กชายวิชญะ  ไชยสถิตย์
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญาวีร์  กล้วยแก้ว
2. นางสาวฤทัยณัฐ์  รอดสวัสดิ์ภร
3. นางสาววนัสนันท์  สุขมี
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเลิศ
5. นางสาวสุพัชฌา  สีแดง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรทิพย์  บุญมี
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ปราบภัย
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงวรัญญา  ป๊อกแป๊ก
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรภิมล  สินธุวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สระแก้ว
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวภัทราพรรณ  หอมสุวรรณ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อินเหล็ก
2. เด็กชายอัศวนนท์  บุญธรรมมา
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
2. นางสาวณิชารัศมิ์  รุจิพัชรศักดิื
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาระ
3. เด็กหญิงเอราวัณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขำน้อย
2. เด็กชายสถาพร  แปลนสันเทียะ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รอดภัย
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางแสงเทียน  กำทรัพย์
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เม่นอยู่
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา