รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร   อินทโฉม
 
1. นางจิตรลดา   วงษ์พานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภรัณยา   แกล้วเกษตรกรณ์
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชาศร  สาริโพธิ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ต้นทุน
3. นางสาววาสนา  ทองอุบล
4. นายศุภชัย  โยลัย
5. นางสาวอุไรวรรณ  สีทองคำ
 
1. นายละเมียด  คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร   แก่วนกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. นายคณาธิป   อินสองใจ
4. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
5. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
6. นายนพเก้า   สุทธินันท์
7. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์   จันพุฒ
9. นายภูมินทร์   ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย   ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา   สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
2. นางวรรณา   พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขพ่วง
2. เด็กชายวรวิทย์  สุขศรี
3. เด็กชายอภิญญา  พ่วงพันธ์
 
1. นายนพดล  โชติกะคาม
2. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ