รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวภัณฑิรา  เพียรเพ็ญ
3. นางสาวระวีวรรณ  บุษราคัม
4. นายสุธีรชัย  แสนพรม
5. นายเจตพล  ม่วงยิ้ม
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  สุขนอก
2. เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
2. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายปัญญลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธีรยุทธ   นิสสัยดี
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  จินตะกัน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
3. เด็กหญิงพรนภา  สีขี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
5. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
7. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศิริ
8. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
9. เด็กชายอาทิตย์  แสนหาญ
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเชิงกล  งามปลอด
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายคุณภัทร  เทพสุทธิ
2. นางสาวจุฑามาศ  ธิริ
3. นายฉัตรมงคล  จาสุทัศน์
4. นายชลธาร  มิ่งแก้ว
5. นายธีรพงศ์  ซ่อนกลิ่น
6. นายนพดล  ครุธพันธ์
7. นางสาวบัวชมพู  สนองคล้าย
8. นางสาววิไลรัตน์  เดชมูล
9. นางสาวอริศรา  ไชยคำมิ่ง
10. นางสาวเดือน  ศิริโยธา
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายธราธร  ชูศรี
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณกิจการ
2. เด็กชายศุภโชค  แข็งการณ์เขต
 
1. นายเชิงกล  งามปลอด
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  อินทรไพจิต
2. นายสนธยา  นิ่มพระยา
3. นางสาวเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นางสาววนิดา  เถื่อนใหญ่
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วงษ์สาธุภาพ
2. นายนิธิกร  ทองคำดี
3. นายสุรพัศ  บรุณพันธ์
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายสวาท
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวศิิริวรรณ  พวงทอง