ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60.80 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 54.40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40.80 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 31.40 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน