ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.05 เงิน 4  
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.13 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.38 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.06 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.81 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.06 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 47 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 47 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 47 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 44 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 44 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 44 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 43 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 37 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 36 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 35 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 34 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 31 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน