ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.60 ทอง 5  
8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 10  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.80 ทอง 10  
16 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 10  
17 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.80 ทอง 10  
18 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.80 ทอง 10  
19 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.80 ทอง 10  
20 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 20  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.20 ทอง 25  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 25  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.20 ทอง 25  
31 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.20 ทอง 25  
32 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.20 ทอง 25  
33 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 25  
34 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 25  
35 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.20 ทอง 25  
36 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.20 ทอง 25  
37 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.20 ทอง 25  
38 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.80 เงิน 38  
41 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.80 เงิน 38  
42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน