::sm-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางณัฐญา กาลันสีมาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธมาศ ปันแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสิริพักตร์ แสงไพรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธินี น้อยมะเริงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนิกร ครินชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พูลทาจักรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลพร จินดาหลวงโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันก าแพงกรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ รัตนาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
9. นายศรัณย์ยุทธ สุขจันทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
10. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายอรวรรณ วัดดิ้งแฮมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาววาสนา เก่งการค้าโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายชัยยุทธ ธนะทรัพย์โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนรงศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสันติ กลิ่นขวัญโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาววาสนา เก่งการค้าโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยยุทธ ธนะทรัพย์โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนรงศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสันติ กลิ่นขวัญโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภรณ์ สาติโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายชนม์ชนก แก้ววันดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพ็ชรแก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนัชท์ชา ผ่องศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ศริจันทร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรชัย พฤกษาสกุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นางสาวเฉลิมสิริ พุ่มไสวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
8. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
9. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณชนก ปาลีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนภา วริทธ์พลชัยกุลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายพัทธยากร บุสสยาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิชญา ทิศสารแก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจาตุรง เบ็งยาโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวสาธิตา บุญเคลือบโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา ลานนาสถิตโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ คำปันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ กามีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ คุณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ชัยคำหล้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ชมพูยอดโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวอัญภัทร บุตรพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมหมาย สุวิกาโลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
7. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวรัชนี ชมพูยอดโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
9. นางสาวพัชริดา อินทรัตน์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
10. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สโมสรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิจิตรา สุวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสิรินาถ จอมพงษ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรวมรัตน์ รงค์ทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเชษฐา ศุภการกิตติกุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ใจแว้นโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางภวรัญชน์ อินังโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนรากร พิชัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวัชรวีร์ คำไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวรฤทธิ์ อุดพรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางบุษบา พงษธาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางจันทร์ดาว แสงแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจรูญ สมบูรณ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางแก่นจันทร์ เพียงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้วโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนีพร ปัญญาฟูโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายธนพล กลิ่นเมียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจรูญ สมบูรณ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางแก่นจันทร์ เพียงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้วโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนีพร ปัญญาฟูโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายธนพล กลิ่นเมียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา ชะพลพรรคโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิพล คำวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายประวิทย์ อินตายวงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนิดาวรรณ ช้างทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
8. นางสิดาวีร์ ระมิงค์วงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
9. นายสุทธสง่า อูษาปัญญาทวีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
10. นางบุษบา พงษธาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา ชะพลพรรคโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิพล คำวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายประวิทย์ อินตายวงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนิดาวรรณ ช้างทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
8. นางสิดาวีร์ ระมิงค์วงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
9. นายสุทธสง่า อูษาปัญญาทวีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
10. นางบุษบา พงษธาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมนฤดี ธรรมสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ วุฒิคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสกลรัตน์ ศักดิ์ดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาววาสนา คำเทพโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางพิชญารัตน์ ปัญญาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ข้าวจ้าวโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา ประวังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเกศรา ต๊ะมังโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางศรีประกาย สุขปาเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ ใจสมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้วโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายพุทธชาติ แก่นธิยาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางไพลิน เสียงพริบโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระกรรมการ
10. นางภารดี จันทรจุติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางศรีประกาย สุขปาเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ ใจสมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้วโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายพุทธชาติ แก่นธิยาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางไพลิน เสียงพริบโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระกรรมการ
10. นางภารดี จันทรจุติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไกรสร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสถิรมาศ การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ คงทวีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสถิรมาศ การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ คงทวีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสถิรมาศ การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ คงทวีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ คากิซากิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายดุสิต ตนมิตรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ยะมโนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายโชคชัย ใจแน่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศุภชัย ศรศักดาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายตระการ ทนานทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาพร เสนวรรณะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา อินต๊ะแสนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกิตติยาพร เสนวรรณะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา อินต๊ะแสนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิลานันท์ ศรีลาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์พัฒน์ ยะพลหาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิลานันท์ ศรีลาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์พัฒน์ ยะพลหาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทวี ฤทธิ์เดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนวพรรณ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จิตอารีย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ คำทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางรัตนา อินทกูลโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ดวงสร้อยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนะ สามเคี้ยมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร ตาอินต๊ะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก อินังโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางละมัยพร สิริบรรสพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ศิริโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวปุญญิสา อายุยืนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสุกาญจน์ดา สังฆราชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกฤตภาส อภิอินขุนทดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา รู้ยิ่งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาคร ผลอินทร์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วงค์วัจนสุนทรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิรินทร์ สังประกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. พระครูศรีปทุมรักษ์ -วัดพระธาตุดอยสะเก็ดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางกัญญา ไชยพรหม์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร วงค์คำแดงโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายสุชาติ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลับกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคำรณ สุขใสโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลับกรรมการ
3. นายศักดา ไวอัมภาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัควลัญชญ์ พรหมจักร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ เชิงอักษรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ สุขบุญสุงข์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอมรา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอมรา สุขบุญสุงข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์พร ปินตาเปี้ยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์พร ปินตาเปี้ยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศวัสกมล แสนตันใจโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศวัสกมล แสนตันใจโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวศวัสกมล แสนตันใจโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวศวัสกมล แสนตันใจโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอันโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอันโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารภี วีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอันโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารภี วีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสารภี วีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสารภี วีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประธานกรรมการ
2. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอันโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอันกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายธนัส วิชาเจริญโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Mark Robertsโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Missbridget Jacquesโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Andrew Kingโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Samuel Lee Jones JRโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. MissChintana Watsonโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Olufermi Odusamiโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวศริญญา ต๊ะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mr.Steve Bloseโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mrs.Mary Jane Hernandezโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายเอกชัย ปานันโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล ฉายานนท์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา มาฆะสุขโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. Mr.Adam Priceโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Kevin Barbetโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมานพ พิชยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
2. นางกฤษณา บุญหล่อโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Peter Jensenโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissAnna Maria Doyonโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางกาญจนา พิชยศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรีย์ สีตะพันธ์ุโรงเรียนสาธิต มช.ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรยา แก้วสารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Neil Youngโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissStacy Kateโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางฐิติพรรณ แสงแก้วโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวพัณนนีย์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. MissJody McGowanโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดาโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสิรธร ศักดิ์สูงโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mr.Mike Lee Cookโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Robert Peter Faberโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสันทนา จองสกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย สืบสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.็ีHuang Manliโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. Mr.Xian Linmengโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย สืบสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.็Huang Manliโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. Mr.Xian Linmengโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอุรพล แดนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Mrs. Suzuki Hiromiกรรมการ
3. Mr.Izuwa Hiromuกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอุรพล แดนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiกรรมการ
3. Mr.Izuwa Hiromuกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Choi Mun Jumgประธานกรรมการ
2. Miss Kim Young Runกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ ทองสั้น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. MissAnaïck VAUCLINประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสกร บางสายน้อยกรรมการ
3. ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางไพรวัลย์ โลโทประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริน เกียรติไกรภพกรรมการ
3. ดร.Dirk Baldesกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.ประนอม ลำงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Yiliโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร การแข็งโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอุรพล แดนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Mrs. Suzuki Hiromiกรรมการ
3. Mr.Izuwa Hiromuกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Choi Mun Jumgประธานกรรมการ
2. Miss Kim Young Runกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ ทองสั้น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Miss Anaïck VAUCLINประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสกร บางสายน้อยกรรมการ
3. ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.ประนอม ลำงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Yiliโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร การแข็งโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอุรพล แดนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Miss Suzuki Hiromiกรรมการ
3. MissIzuwa Hiromiกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Miss Anaïck VAUCLINประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสกร บางสายน้อยกรรมการ
3. ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Choi Mun Jumgประธานกรรมการ
2. Miss Kim Young Runกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ ทองสั้น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย สืบสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.็Huang Manliโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. Mr.Xian Linmengโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอุรพล แดนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiกรรมการ
3. Mr.Izuwa Hiromiกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Choi Mun Jumgประธานกรรมการ
2. Miss Kim Young Runกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ ทองสั้น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพจนีย์ วิชาเจริญโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวโสภณา บัวศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปภาวดี หมื่นเตโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สุทธจิตต์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเปี่ยมสุข ชูตระกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพิลาสีนี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวภรภัทร วงศาโรจน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ ฝ้ายตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรืองโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายศุภชัย ศรศักดาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สิงห์น้อยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางสาวเณติมา สิทธิสงครามกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34กรรมการ
5. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางอันธิฌา ขาวแสงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางธาวิณี ใจสุโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอันธิฌา ขาวแสงโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางธาวิณี ใจสุโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุวัฒนะโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร นวลใหม่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธนัชพร นวลใหม่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวธลันหทัย จองสุรีย์ภาสโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล สุทาโนโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงค์อินทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงอินทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปิยเปรมกมล วันติยาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา อุชัยวงษ์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยเปรมกมล วันติยาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวชวัลลักษณ์ ตาไฝโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนวัฒแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย วรรณมณีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนิพพิชฌ์ญาณ ถาวรรุ่งกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย วรรณมณีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนิพพิชฌ์ญาณ ถาวรรุ่งกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด สรรพมงค์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเทือง ใจแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด สรรพมงค์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเทือง ใจแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญตอมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ศักดิ์สง่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญตอมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุนีย์ ชัยศีลบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตตรี ภักดีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร สายสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ภมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางนิตยา ทินะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศิริพร สายสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ภมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางนิตยา ทินะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนิภา ธาตุอินทร์จันทร์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิพร บุญมีกรรมการ
3. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางรัชนิภา ธาตุอินทร์จันทร์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร สุนทรนันท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางอัสรา วงศ์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางดณพร อินจับโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัสรา วงศ์มณีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางดณพร อินจับโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัสรา วงศ์มณีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางดณพร อินจับโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงค์ โพธิวงค์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
4. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ โพธิวงค์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายวัชรพงค์ โพธิวงค์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายวัชรพงค์ โพธิวงค์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายวัชรพงค์ โพธิวงค์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายประภาส คุณาชีวะโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายประภาส คุณาชีวะโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]