เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2 นางจุฑารัตน์ เวียงลอ ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ
3 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4 นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
6 ม.วรวุธ ญาณวรพงษ์ ครู ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
7 นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร ประธานกรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8 นางกนกกาญจน์ วัฒนกูล กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9 นางบุษบา พงษธา กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
10 นางวัชราพร ฉลาด กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
11 นางสาววัชรวีร์ คำไทย กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
12 นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
13 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
14 นางสุนันท์ สโมสร กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
15 นางศรีพรรณ นาพรม กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
16 นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
17 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
18 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
19 นางภารดี จันทรจุติ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20 นายธีรุตม์ บุญมา กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
21 นายมงคล ปัญญารัตน์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
22 นายไกรศร จองมูลสุข กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
23 นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
24 นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
25 นายสุรัตน์ กาบทุม กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
26 นางมนฤดี ธรรมสอน กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
27 นางลลนา ใหลเจริญ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
28 นายเจษฎา เจริญชัยชนะ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
29 นางอำพรรณ ใจแน่น กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
30 นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
31 นายเทวิน มูลวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
32 นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
33 นางสาวแคทลียา สมแปง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
34 นางสาววราภรณ์ เป้ามณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
35 นายวรฤทธิ์ อุดพรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
36 นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
37 นางสาวธีรฎา ไชยเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
38 นายวิชชากร ไขแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
39 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ ประธานกรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
40 นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
41 นายณัฐพล นันโท กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
42 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
43 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
44 นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
45 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
46 นางปัทมา มณีเวช ประธานกรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
47 นางพยอม อินทรวิเชียร กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
48 นางมยุรี ไอก์เนอร์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
49 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
50 นายชัชวาล มันเทศสวรรค์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
51 นางสาวชนิดา ศรีสองเมือง กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
52 นางสุรีย์ รัตนธรรม กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
53 นางสาวชลดา สุมา กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
54 นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
55 นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
56 นางวิรัชนี มาตันทัง กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
57 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
58 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
59 นางน้ำฝน โทปุญญานนท์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
60 นายธนิต วงค์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
61 นายกิตตินันท์ แก้วกก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
62 นายอำพล อินต๊ะกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
63 นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ประธานกรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
64 นายวิเชียร มหาพรหม กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
65 นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
66 นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
67 นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
68 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
69 นายบรรจง คำวังสืบ กรรมการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
70 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
71 นายปณวรรต เล้าคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
72 นางนัทริน ไชยพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
73 นางสาววราภรณ์ เป้ามณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
74 นายวรฤทธิ์ อุดพรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
75 นางสาวธีรฎา ไชยเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
76 นางสาวกรรณิการ์ แดงหม่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
77 นางสาวแคทลียา สมแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
78 นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
79 นายวิชชากร ไขแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
80 นางสาวภาวิณีย์ พูลศรัณย์รัช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
81 นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
82 นางสาวจีราพร เมืองมินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
83 นายสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
84 นายณัฐวุฒิ อบเชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
85 นางสาวจริณญา นามวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
86 นางสาวอรทัย ไชนพรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
87 นางสาวกฤติยา พลกลาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
88 นางสาวประภัสสร แบ่งทิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
89 นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
90 นางสาวสุพรรณศรี จุฬารัฐกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
91 นายอำพล อินต๊ะกัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
92 นางสาวมณิสร เตือนธรรมรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
93 นางสาวศุภรา ถาอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
94 นายพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
95 นายกิตตินันท์ แก้วกก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
96 นางสาวอรุณี ลักษิตานนท์ โรงเรียนหอพระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน
97 นางอัสรา วงศ์มณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหอพระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน
98 นางสาวนภสร คำปิ่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
99 นางสาวอัศนีย์ ปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
100 นายพชรพล นิตย์อำนวยผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
101 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
102 นางจิรนันท์ ตาอ้าย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
103 นางสาวจีราพร เมืองมินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
104 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
105 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
106 นางสาวภาวิณีย์ พูลศรัณย์รัช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
107 นางนภาพร ไชยสมภาร ครู ชำนาญการ โรงเรียนหอพระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลการแข่งขัน
108 นางจุฑารัตน์ เวียงลอ ครู ชำนาญการ โรงเรียนหอพระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
109 นายจิตรพล ใจอุโมงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ
110 นายมานิต เลิศวงศ์วณิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ
111 นางภัควลัญชญ์ พรหมจักร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการและเลขานุการ
112 นางสาวธนชพร อินทร์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
113 นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
114 นายต่อตระกูล ชนันชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล รองประธานกรรมการ
115 นายจตุรงค์ โตสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล รองประธานกรรมการ
116 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
117 นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
118 นางนุชนาฏ เจริญสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
119 นายไชยะ นราสิทธาโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
120 นายสถิต ตาคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
121 นายวิรัตน์ มาตันบุญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
122 นายวิรัตน์ มาตันบุญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
123 นางอัจฉราพร สุนทรนันท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
124 นายวิชัย สิงห์น้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
125 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
126 นางจินดา ช่วยค้ำชู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
127 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
128 นางพัชรี สุรินทร์ธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
129 ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
130 นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
131 นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
132 นางปาณิสรา เศรฐวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
133 นางชุติมา รู้ยิ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
134 นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
135 นายสถิต ตาคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
136 นายดุสิต ตนมิตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
137 นายตระการ ทนานทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
138 นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
139 นายธีระยุทธ ไชยชนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
140 นางแสงระวี จันทร์ชม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
141 นางธาวิณี ใจสุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
142 นางสาวปิยวรรณ์ สอนสมฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
143 นางสาวธลันหทัย จองสุรีย์ภาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
144 นายพชร ปันมิตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
145 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
146 นางสุภาภรณ์ แพเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
147 นางสาววันทนีย์ สาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
148 นายไชยะ นราสิทธาโชติ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
149 นางอินธิรา อินทะยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
150 นางแสงระวี จันทร์ชม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
151 นางสาวศริญญา ต๊ะยศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
152 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
153 นางสาวธลันหทัย จองสุรีย์ภาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
154 นางธาวิณี ใจสุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
155 นางสาวฐิติมา ขันสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
156 นายไชยะ นราสิทธาโชติ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
157 นางสาววาสนา เก่งการค้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
158 นางสาวเตือนใจ สังข์คำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
159 นางเสาวนีย์ ยอดคำลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
160 นายธนกฤต สัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
161 นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
162 นายเฉลิม อินทะรังษี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
163 นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
164 นายธีระยุทธ ไชยชนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
165 นางอัจฉรา ต๋าคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
166 นายพชร ปันมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
167 นางจินดา ช่วยค้ำชู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
168 นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
169 นางสาวกิติญา สังข์คำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
170 นางสาวเตือนใจ สังข์คำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
171 นางเสาวนีย์ ยอดคำลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
172 นางสาวจีราภรณ์ ลือสัก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
173 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิสาข์ วรรณแดง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
174 นางสาวแสงเดือน ศรีคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
175 ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
176 นางศิริพันธ์ พรหมคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
177 นางสาวปิยวรรณ์ สอนสมฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
178 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
179 นางสาววันทนีย์ สาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
180 นางสาวกชมล อินต๊ะมูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
181 นางสาวอำพร ลุงหม่า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
182 นางสาวเกษราภรณ์ บัวเผียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
183 นางสาวกัลยารัตน์ ขัติกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
184 นางสาวศศิธร รัตนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
185 นายจิตรกร กุณามี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
186 นางสาวกัลวรรณ บัวฮมบุรา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
187 นางสาวโสรีรัตน์ ใจผ่อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
188 นางสาวสายสกุล สุริยาพรชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
189 นางสาวฉันทิยา ธรรมศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
190 นางสาวปภัสสร อรรคญาณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
191 นางสาวภัทรพร ต๊อดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
192 นางสาวรุ่งทิพย์ ลุงหนุ่ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
193 นางสาวฐาปนีย์ แสงคำดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
194 นางสาวกีรติ สุพิเจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
195 นางสาวดวงฤทัย จันทราพูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
196 นางสาวรุ่งรวิน ปรีชาวัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
197 นางสาวนวลโบ แสงคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
198 นางสาวสุวิชา หงส์หิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
199 นางสาวชลธิชา ก๋าใจยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
200 นางสาวเกวลิน ชีวีนิธิสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
201 นางสาวชริดา ปิติถาโน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
202 นางสาววิมพ์วิภา เกษมราษฎร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
203 นายธีปกรณ์ ช่วยคิด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
204 นางสาววรินทร แก่นนาคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
205 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
206 เด็กหญิงชนัญชิญา ขรรค์ชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
207 เด็กหญิงทักษิณา อุปละ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
208 เด็กชายปรัตถกร ทิพนี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
209 เด็กชายศรัณย์ วรรธนยวิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
210 นางสาวกีรนันท์ ศรีนวล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
211 นางสาวนพคุณ แสงมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
212 นายจารุวัฒน์ นันติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
213 นายสาทิตย์ อินทรวิชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
214 นายณรงค์พัสตร์ หิรัญกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
215 นายอัมรินทร์ สวยฉลาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
216 นายอรรถชัย ศรศรีวิชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
217 นายธนริน ธนทวีอนันต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
218 นายกิตติพงษ์ ตุ่นใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
219 นายวรพันธ์ สีคำแดง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
220 นางสาวหทัยภัทร ศรีไชยวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
221 นายธนพล ขัติกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
222 นางสาวธิติมา วินันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
223 นางสาวอสมาภรณ์ อเนกธารทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
224 นางสาวนันท์นภัส สมสนุก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
225 นางสาวรัตติกาล กันตีมูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
226 เด็กหญิงธัญรดี ขำชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
227 เด็กหญิงกนกนาถ ไชยยามูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
228 เด็กหญิงมัลลิกา จันทร์ใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
229 เด็กหญิงสีนู ลุงตะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
230 นายธีระพงษ์ หอมชื่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
231 เด็กหญิงนรากร สีใจอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
232 ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
233 นางสาวแสงเดือน ศรีคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
234 นายวัลลภ มหาวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
235 นายณัฐวุฒิ นันตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
236 นายกิติศักดิ์ วัฒนสัตย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
237 นศท.ณัฐพงศ์ กันทะปิง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
238 นศท.ติณณภพ ยะกันมูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
239 นศท.ชยณัฐ เชื้อเมืองพาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
240 นศท.กิตติพงษ์ ช่างสม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
241 นศท.ณัฐพล วิทยาวงศ์กุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
242 นศท.อคิราภ์ เพิ่มพูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบความปลอดภัยและพยาบาลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
243 นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
244 นายกล้า เครือกลัด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
245 ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
246 นางสาวกิติญา สังข์คำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
247 นายวิชัย สิงห์น้อย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
248 นายอนุสรณ์ ชัยชะนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
249 นางสุภาภรณ์ แพเพชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
250 นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
251 นางสาวศิรินภา อินตาศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
252 นางสาวแสงเดือน ศรีคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
253 นายอนันต์ รักแย้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
254 นายพชร ปันมิตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
255 นางสาววันทนีย์ สาคร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
256 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิสาข์ วรรณแดง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
257 นายพีระวัฒน์ วิบูลย์กุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
258 นางสาวศิริพร สมภารวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
259 นายคชสีห์ จันทาสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
260 นายพิทวัส ช่างจัด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
261 นายสรณัฐ ใจนันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
262 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอรุณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
263 นายพิทยา ทิพเนตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
264 นางสาวอัจฉราภรณ์ ระสุยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
265 นางสาวศศิวิมล พรมน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
266 นางสาวรชนีกร ขัติยนต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
267 นายชัชวาล อินทะชั่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
268 นายสาธิต ศรียา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
269 นางสาวกนกวรรณ ปัญโญใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
270 นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
271 นางสาวคณัญญา ชมประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
272 นางสาวสุพิชญา เมืองคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
273 นางสาวกมลวรรณ ก๋าอ่วน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
274 นางสาวจันทร์จิรา พือทอ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
275 นายศักรินทร์ ตุงคณาคร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
276 นายสันติราษฎร์ ปาลวรกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
277 นางสาวณัฐพร ยุปา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
278 นางสาวจุฑามาศ จินาจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
279 นางสาวชรินรัตน์ พิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
280 นายอนุสรณ์ ชัยชะนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
281 นายวทัญญู มาใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
282 นางสาวสุรินทร วงค์คำแดง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
283 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
284 นางศิริยุคล สมสัตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
285 นางชญานิศ ไชยเดชะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
286 นางสุภาภรณ์ แพเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
287 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
288 นางสาววันทนีย์ สาคร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
289 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
290 นายพชร ปันมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันออนไลน์ และรายงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
291 นางสุภาภรณ์ แพเพชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
292 นายพชร ปันมิตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
293 นางสาวศิรินภา อินตาศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
294 นายอนันต์ รักแย้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
295 นายตระการ ทนานทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
296 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
297 นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
298 นายธีระยุทธ ไชยชนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
299 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง
300 ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
301 อนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
302 สุพิน อินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
303 ประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
304 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
305 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
306 ว่าที่ร.ต. สุรินทร์ บุญเลิศ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
307 นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
308 นายณัฐกิตต์ บุญเป็ง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
309 สายสุนีย์ ศรีจันทร์ดร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
310 นางดาลัด ย้อยพลแสง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
311 นางรัชรินทร์ แปงแสง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
312 นายนรินทร์ คำปัน ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
313 นางสาวน้ำทิพย์ มีมาก ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
314 นายทวีชัย ปฤกษากร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
315 นางสาวกรรณิกา วิจิตรา ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
316 นางพัชรินทร์ แสนแปง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
317 นายภคนันท์ วรรณวัต ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
318 นางชนกพร ศาสตราคม ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
319 นางสาวสุจินต์ ปันนะราชา ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
320 นายธนากร สีธิใจ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
321 นายปรีชา หลวงเขียว ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
322 นายทศพล ดวงจิตร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
323 นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
324 นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
325 นายมนตรี ศรีกา ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
326 นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
327 นางสาวอัจฉราพรรณ นิวรัตน์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
328 นางสาวอัญชลี ทองจิตร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
329 นางสาววรัญญา พรินทรากูล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
330 นางสาววิลาวรรณ ชัยมงคล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
331 นางยุพิน เตชะโกมล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
332 นางพาโชค สงค์สิริ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
333 นางพนารัตน์ เลปนานนท์ เจ้าหน้าที่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
334 นางสาวพัชราพร กันธวงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
335 นางพิมนภา มีศิริ เจ้าหน้าที่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
336 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
337 ว่าที่ร.ต. สุรินทร์ บุญเลิศ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
338 นางพาโชค สงค์สิริ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
339 นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
340 นายศุภณัฐ มะโนเรือง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
341 นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
342 นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]