สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 103 15 4 2 122
2 วัฒโนทัยพายัพ 90 18 7 4 115
3 สันกำแพง 80 24 13 5 117
4 กาวิละวิทยาลัย 52 25 11 6 88
5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 46 7 2 1 55
6 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 38 16 13 4 67
7 ดาราวิทยาลัย 35 11 4 1 50
8 เชียงใหม่คริสเตียน 32 13 21 9 66
9 แม่ออนวิทยาลัย 30 12 9 10 51
10 หอพระ 26 15 8 10 49
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 25 7 6 5 38
12 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 3 2 2 26
13 สารสาสน์วิเทศล้านนา 7 3 0 2 10
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 6 1 3 2 10
15 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
16 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 0 0 0 1
17 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 3 1 0 4
18 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 594 173 104 63 934