สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 52 29 21 102 103 15 4 2 122
2 วัฒโนทัยพายัพ 36 28 16 80 82 17 7 4 106
3 สันกำแพง 26 20 18 64 75 24 13 5 112
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 16 17 12 45 46 7 2 1 55
5 กาวิละวิทยาลัย 12 12 11 35 47 25 11 6 83
6 ดาราวิทยาลัย 7 7 6 20 35 11 4 1 50
7 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 7 4 18 21 3 2 2 26
8 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 6 6 14 26 34 16 13 4 63
9 แม่ออนวิทยาลัย 6 5 6 17 28 12 9 10 49
10 หอพระ 5 5 6 16 26 15 8 10 49
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 6 5 15 25 7 6 5 38
12 เชียงใหม่คริสเตียน 2 5 9 16 32 13 21 9 66
13 สารสาสน์วิเทศล้านนา 2 1 1 4 7 3 0 2 10
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 0 3 6 1 3 2 10
15 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 เมตตาศึกษา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
17 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
18 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 152 129 464 570 172 104 63 846