การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้ส่งรูปเล่มโครงงานและแผ่น CD Clip VDO นำเสนอ ในวันแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 07:36 น.