สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภคพร  ใจบุญมา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวดลพร  ซุ่นต๊ะ
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  ลี้รชตาสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวพิรมล  เที่ยงพร้อม
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวริศ  หรือตระกูล
 
1. นางสาวศิริพร  ลี้รชตาสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชา  มณีกุล
 
1. นางสาวเครือวัลย์  จักร์แก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาสินี  อินสองใจ
 
1. นางพัชรี  สุริทน์ธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนรดา  อารียะ
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันท์นภัส  สมสนุก
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศิริมูลเมือง
2. เด็กชายศิวกร  ธรรมมัง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  จักร์แก้ว
2. นางสาวศิริพร  สมภารวงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ลุงแอ
2. นางสาวศุภานันท์  กันธิพร้าว
 
1. นางสาวเครือวัลย์  จักร์แก้ว
2. นายคชสีห์  จันทาสี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกฤต  อาจสร้อย
2. เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
2. นายพีระวัฒน์  วิบูลย์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชุติมา  นายหลู่
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วงค์สงสัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปินไชย
 
1. นางโสพิน  จันทวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณิชชา  สุระธง
 
1. นายณพลกฤต  อุนนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ปาณะวงศ์
2. เด็กหญิงปัญทิตา   อาจสร้อย
3. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  แสงสุก
 
1. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
2. นางโสพิน  จันทวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกานต์   มากเกลี้ยง
2. นายสุรธันย์   บุญผ่อง
3. นางสาวอาภาภรณ์   จันบัวลา
 
1. นางสาวนันทนา   ตุ่นรัตน์
2. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ   รินคำ
2. เด็กหญิงภัสรา   ปาลี
3. เด็กหญิงศมนพร   จันทร์คำ
 
1. นายธนกฤต   สมฤทธิ์
2. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานฝน   ยืนธรรม
2. นางสาวปานฟ้า   ยืนธรรม
3. นางสาวสิรินันท์   เรืองศรี
 
1. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
2. นางสาววาสนา   เก่งการค้า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มณีกาศ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจคำ
 
1. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
2. นายสถิต   ตาคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวดรุณี   กำไร
2. นางสาวสุชาวดี   พุงขาว
 
1. นายถวิล   ต๊ะตา
2. นายสถิต  ตาคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนลธวัช  ปัณโณ
 
1. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายไพสิฐ  เลิศอนันต์พิพัฒน์
 
1. นางบุษยาภรณ์   ขันพล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณธิดา  เทพสืบ
2. เด็กชายธนวัชร์   มานะศิลป์
 
1. นางโสพิน  จันทวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายณัฐวุฒิ  ปินไชย
 
1. นายเสถียร   การคนซื่อ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.02 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปิงบุญ
 
1. นางสาวนันทนา   ตุ่นรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกายสิทธิ์  มาลัยทอง
 
1. นายณพลกฤต  อุนนท์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา   แสงคำ
 
1. นางสาวรัชนี   ชมภูยอด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงมณี
2. เด็กหญิงสุนทรี  นิลตาติ๊บ
3. เด็กหญิงเรนะ  โมจิซุกิ
 
1. นางสาวนิดาวรรณ  ช้างทอง
2. นางสาวกาญจนา  ข้าวจ้าว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 1. นางสาวชุตินันท์  ปาลี
2. นายณัฐกมล  จงกิตติมหา
3. นางสาวนันทนา  เหมยเป็ง
 
1. นายจรูญ  สมบูรณ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ระสุยะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ไชยยามูล
2. เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมัลลิกา   จันทร์ใส
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ศักดิ์ดี
2. นางสาวอังคณา  สิงห์น้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 1. นางสาวจันทนา  ไชยเฉพาะ
2. นางสาวปนัดดา   กำกันธา
3. นางสาวศุภิสรา  กันธรรม
 
1. นายกิติพัฒน์  เกตุมณีชัยรัตน์
2. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีอรุณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคำเจน  จะทอ
2. เด็กหญิงณัฐพรรณ  นิลตาติบ
3. เด็กหญิงอุรัสยา  มณี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ศักดิ์ดี
2. นางสาวธีรนุช  จันทร์กองแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจเที่ยง
2. นางสาวสโรชา  สมบูรณ์โสด
3. นายอัศฎา  เสมอจิต
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สมบัติปัน
2. นางสาวอังคณา  สิงห์น้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑรนนทะกะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ข้าวจ้าว
2. นางสาวนิดาวรรณ  ช้างทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปานตา  แพร่สำราญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สท้านไตรภพ
3. นางสาวอาภัสรา  ไชยวุฒิ
 
1. นางเบญจมาศ  การคนซื่อ
2. นางสาวเวทิสา  ตุ้ยเขียว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยอาม
2. เด็กชายบวรลักษณ์  บุญยวง
 
1. นางจุรีย์รัตน์  บุญมาวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โสภณจิตต์
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันทา
2. เด็กหญิงรินรดา  ปาลีตา
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรชต  พลหาญ
2. เด็กหญิงแม็กกี้ กุลยา  คริสเตียน แฮนเซ่น
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงชนิตา  ลุงคำ
3. นางสาวณัฐริกา  มุ่งเมือง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุมปู
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดสันติ
 
1. นายพชร  ปันมิตร
2. นายตระการ  ทนานทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารักษ์  ธรรมวงค์
2. นางสาวชนิกา  คำจา
3. นางสาวธัญชนก  มโนแก้ว
4. นางสาวพรทิพา  ปัญญาวุฒิ
5. นางสาวรัตติกาล  กันตีมูล
 
1. นายดุสิต  ตนมิตร
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สายทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  จักรบัวคำ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
4. เด็กหญิงสีนู  ลุงตะ
5. เด็กหญิงสุภาวณี  นิลคำ
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรชนีกร  ขัติยนต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สารใส
2. นางสาวนันทวรรณ  วงค์ใหม่
3. นางสาวพิชชาภา  มานะเจริญกุล
4. นางสาวสิทธิพร  ประกอบกิจ
5. นางสาวอนงค์นาฏ  อินตายวง
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ธาตุเงินเกวียน
2. นางสาวณัฐติยาภรณ์  อินชัย
3. นางสาวธัญญรัตน์  ไชยบุตร
4. นางสาวธิดารัตน์  อินทรา
5. นางสาวสุชาวลี  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกช  อินทรเดช
2. นายกฤษณธร  พรหมมินต๊ะ
3. นายจิตรกร  อินต๊ะวงศ์
4. นางสาวจิราพรรณ  แก้วจา
5. นายธีรภัทร  สุแก้ว
6. นายนิรวัชร์  จินะแปง
7. นายพิชญ์ภูมิ  ปาลีตา
8. นางสาวพิชยาภรณ์  ปาคำน้อย
9. นายพิสิทธิ์  อินต๊ะสม
10. นางสาวภักดิ์สุดา  โพธิ์ฝ้าย
11. นายภานุพงศ์  ชัยสุรินทร์
12. นายวงศกร  ใจอ้าย
13. นางสาววรัญญา  ปาลี
14. นายศรีวิชัย  ขันแก้วชัย
15. นางสาวศิริลักษณ์  คำอิ่น
16. นางสาวสุกัญญา  โชตาลี่
17. นายสุวดล  ทานา
18. นายอนนท์ชัย  ชัยสนาม
19. นางสาวอวัสดา  ทาพรม
20. นางสาวอารียา  จันทร์ดี
 
1. นางปาณิสรา  เศรฐวรรณ
2. นายสาธิต  ศรียา
3. นายชัชวาล  อินทะชั่ง
4. นางชุติมา  รู้ยิ่ง
5. นายเชิงยุทธ  มูลเอก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยา  ท้าวหอม
2. นายกิตติภพ  ปันโปธา
3. นางสาวณภัทร์กมล  โสกันเกตุ
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยรักษ์
5. นายธนคม  วาจาฉลาด
6. นายธนพล  ขัติกุล
7. นางสาวธิติมา  วินันท์
8. นายธีรภัทร์  ปันดวงแก้ว
9. นางสาวนันท์นภัส  วิชา
10. นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ
11. นางสาวพรชิตา  ขาวแสง
12. นางสาวพรรณวษา  ศรีจอมทอง
13. นางสาวภาณุมาศ  จันทรา
14. นางสาวมีนตรา  อินล๊อกฟอง
15. นางสาวยนิษฐา  จิณะกับ
16. นางสาวรัตนฉัตร  เค้ามูล
17. นางสาวลัคนา  บุญเสาร์
18. นายสมบูรณ์  ลุงติ
19. นายอรุณวัฒน์  อวดเขตร
20. นายเศรษวัฒน์  มาใจ
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายตระการ  ทนานทอง
3. นายพชร  ปันมิตร
4. นายดุสิต  ตนมิตร
5. นางสาวณัฐพร  ยุปา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นางสาวสุชัญญา  ผูกรักษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ติณตกานนท์
2. เด็กชายดนัยระพี  สุทธวาสน์
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้ววงษ์
2. นางชุติมา  รู้ยิ่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  สง่าเพ็ชร
2. นางสาวพรหมวิสา  ทองกก
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้ววงษ์
2. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทพร  ก๋ายอด
2. เด็กหญิงเกวลิน  วินัยถนอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวสุรินทร  วงค์คำแดง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายกิตติพงษ์  ตุ่นใจ
2. นางสาวนิตยา  ใจมุข
 
1. นางสาวสุรินทร  วงค์คำแดง
2. นายวิรัตน์  ขันพล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัตฐิกานต์  เมืองโสม
 
1. นายเฉลิม  อินทะรังษี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรานันทน์  ใจจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอรรณพ  อภิวงค์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พุทธิสานส์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศ์ระพี  ปัญญาพรหม
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมนัสวี  ปู่โน๊ะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 6 1. นายพิพัฒน์พงศ์  ลุงนะ
2. นายวิลเลี่ยม ดนัย  คริสเตียนแฮนเซ่น
3. นายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
4. นายสิทธิโชค  บุญเป็ง
5. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
6. นายเหมันท์  ปัญญาใหญ่
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
2. นางสาวชรินรัตน์  พิบูลย์
3. นายอนุสรณ์  ชัยชะนะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุพงศ์พักตร์
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสวี  ปู่โน๊ะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.34 ทอง 6 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันทอง
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐกร  จันทรคาด
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลุงสุข
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสวี  ปู่โน๊ะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสาริน  เรไร
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.3 เงิน 6 1. นายณัฐพล  กันทะอินทร์
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราวาตี  เลียมขุนทศ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 4 1. เด็กชายสาริน  เรไร
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิโชค  บุญเป็ง
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเรือง
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินต๊ะรัตน์
2. เด็กชายชัชพงศ์  เอโหย่
3. เด็กหญิงฐิติมา  โนชัย
4. เด็กหญิงทิพย์ธารา  สิงห์สุวรรณ
5. เด็กหญิงนนทิยา  มหาไม้
6. เด็กหญิงนฤมล  มหาวัน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมเมืองยอง
8. เด็กหญิงปิยกาญจน์  ทัศนสุวรรณ
9. เด็กหญิงวชิรดา  กิ่งทอง
10. เด็กชายสิทธิพล  รักอยู่
11. เด็กชายสุวดลย์  สมพงษ์
12. เด็กชายอภิชาต  ธิยะธรรม
 
1. นางสาววรินดา  ทะยศ
2. นายศุภกร  สุวรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรกช  ปองรัก
2. นางสาวชฎารัตน์  นำโน
3. นางสาวนฤมล  จินานาง
4. นายปรัชญากร  แสงใส
5. นายวรวุฒิ  ธิยะธรรม
6. นางสาวศิกขรา  เป็งมา
7. นายศุภพล  นกพรหม
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินตาพรหม
9. นายอัครพล  เฉิดฉาย
10. นางสาวอุษณา  จันทร์ตาก๋อง
 
1. นางสาววรินดา  ทะยศ
2. นายศุภกร  สุวรรณ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิญา  ขรรค์ชัย
 
1. นางสาวศริญญา  ต๊ะยศ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ
 
1. นางสาวสุปรียา  เตจ๊ะตา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จำนงค์บุญ
 
1. นางสาวนิจสิริ  โกศิน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวเบญญาภา  พรสกุลไพศาล
 
1. นางสาวนิจสิริ  โกศิน
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนภา  อมตวณิชกุล
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 6 1. นายยุทธกานต์  อินถาอ้าย
 
1. นายมานพ  พิชยศ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 5 1. นายกัลยารัตน์  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปีมะสาร
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจมาธิ
4. เด็กหญิงรินรดา  ภักดีบูชา
5. เด็กหญิงวรัญญา  ลังเกตุทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกาจพล  เกียรติกำแหง
2. นายจารุวัฒน์  แสนเป็ง
3. นางสาวฉันทิยา  ธรรมศรี
4. นายชัชวาลย์  จินานาง
5. นางสาวประภัสรา  มูลขัติ
 
1. นางสาวพัณนนีย์   กุลกิตติโกวิท
2. นางสาวประกายดาว  โทสินธิติ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณภัชนันท์  อุทธิ
2. เด็กหญิงภัคจีรา  ปาระมี
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
2. Mrs.Guang Ying  Miao
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  ศิริชัย
2. นางสาวเอมอร  ปัญโญใหญ่
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
2. MissGuang Ying  Miao
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมพร   ผัดเป้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาดคำ
 
1. นางสาวิตรี  ชุนศักดิ์
2. นางสาวฉัตรโสภา  จันทร์บุญ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนาวัฒน์  ขาคำ
2. นายวุธิพงษ์  สุธาชัย
 
1. นายสาวิตรี  ชุนศักดิ์
2. นางสาวฉัตรโสภา  จันทร์บุญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิราพร  กลั่นกลิ่น
2. นางสาวศุภาพิชญ์  มูลงาม
 
1. นางภัณฑิลา  จรรยาวัฒน์
2. นางสาวศิรินภา  อินตาศรี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกุลธิดา  สุสิริรัตนจรัส
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คำลือ
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
2. MissGuang Ying  Miao
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวิมล  อยู่พรต
2. นางสาวอาพร  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวิตรี  ชุนศักดิ์
2. นางสาวฉัตรโสภา  จันทร์บุญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 4 1. นางสาวจำปา  ทองลาย
2. นางสาวนฤมล  ใจเทพ
 
1. นายอนันต์  รักแย้ม
2. นางสาวศิรินภา  อินตาศรี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีวงค์มูล
2. นางสาวนาฎกัลยากร  หรเสริฐ
3. นางสาวภัคจิรา  สิทธิพาณิชย์
4. นางสาวอัญชลี  แสงมณี
5. นางสาวใกล้รุ่ง  จิโนบัว
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
2. MissGuang Ying  Miao
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายนันทพงษ์  แก้วแดง
2. นางสาวปวริศา  ธีระธนกุล
3. นายพิสิฐพงศ์  วงค์คม
4. นายศิวกร  ลุงกอ
5. นายเมธิส  นครังสุ
 
1. นางสาวฉัตรโสภา  จันทร์บุญ
2. MissNanami  Kuzumaki
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  พิพัฒน์สำโรง
2. นางสาวพฤกษาวลี  แย้มจะบก
3. นางสาวมุทิตา  คำใจ
4. นางสาววิชญาดา   ใจอินทร์
5. นายอาธาร  คำใจ
 
1. นางสาวศิรินภา  อินตาศรี
2. นายอนันต์  รักแย้ม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาพินท์  เต๋จ๊ะแยง
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิจิตร  วงศ์อนุ
2. เด็กหญิงมนทนี  จามรเนียม
 
1. นางสาวปภาวดี  หมื่นเต
2. นางสาวพัณนนีย์   กุลกิตติโกวิท
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58.73 เข้าร่วม 5 1. นายดลวัต  ผาลัย
 
1. นางสาวพีรญา  ถิรธัญญ์ธาดา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกีรติ  สุพิเจ
2. นางสาวกีรนันท์  ศรีนวล
3. นางสาวชลธิชา  ก๋าใจยะ
4. นายดนุพล  เอโหย่
5. นางสาวนพคุณ  แสงมณี
6. นางสาววรินทร  แก่นนาคำ
7. นายสหรัฐ  ขัติแสง
8. นางสาวสุวิชา  หงษ์หิน
9. นางสาวอัญชลิตา  ชัยอาม
10. นางสาวเกวลิน  ชีวีนิธิสกุล
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นางสาวพัณนนีย์  กุลกิตติโกวิท
3. นางสาวนิดาวรรณ  ช้างทอง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรามาศ  คำยะ
2. นายธีรกานต์  กันธา
3. นางสาวพิมพ์นารา  พรหมกันทา
4. นางสาวสุชัญญา  ผูกรักษ์
5. นางสาวสุพิชชากร  แดงมูล
 
1. นางสาวสุทธิรักษ์  เสมอกัน
2. นางธาวิณี  ใจสุ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิติยา  ปาลี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยะสุรินทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  วันทาพงษ์
 
1. นายวีรวุฒิ  นามประเสริฐ
2. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสสร  จักรแก้ววุฒิภัทร
2. นางสาวฤทัย   ปํญญาจ้อย
3. นางสาววริศรา  ไพจิตร
 
1. นายวีรวุฒิ  นามประเสริฐ
2. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธารน้ำ  ธนูจันทร์
2. เด็กหญิงพฤษภาพร  วีระจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  สุทาโน
2. นางสาววันเพ็ญ  จันทรมณี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภโชค  ไชยวงค์
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  อินสว่าง
 
1. นางสาวนฤมล  สุทาโน
2. นางสาววันเพ็ญ  จันทรมณี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตดนัย  ปาลี
2. นายหัตพล  วรชัยปัญญาวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สุทาโน
2. นางมิ่งขวัญ   ตาตะนันทน์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  เตจ๊ะขอด
2. เด็กชายปริชญานนท์  ไชยทา
 
1. นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
2. นางประภาพร  ชัยวรรณา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติภูมิ  แปงใจ
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรินต๊ะ
 
1. นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิชา  ใจเที่ยง
2. นางสาวมณีรัตน์  มนัสมโนธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์  สุทธิพงศ์
2. นางสาววันเพ็ญ  จันทรมณี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วกี
2. นายพันธุ์เลิศ  รักษาพันธุ์
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางสาวนฤมล  สุทาโน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวบุณสิตา  ปวงอาจ
2. นายอัครพล  ดวงรัตน์
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณภูมิ  จรีอาภาภรณ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  มัจฉาสกุลชัย
3. นางสาวอมราวดี  ลุงกอ
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สารใส
2. นางสาวณัฐวดี  โปธิตา
3. นายธนริน  ธนทวีอนันต์
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาศิริ  ตาคำ
2. นางสาวอักศิพร  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์  สุทธิพงศ์
2. นางประภาพร  ชัยวรรณา
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัปตัน  หลู่แม
2. เด็กชายธราดล  อุดมเดช
3. เด็กชายยศธรชัย  ทองประเสริฐ
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  ช่างสม
2. นายสิทธินนท์  สิทธิวิพัฒน์
3. นางสาวเกวลิน  พวงเรือนแก้ว
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกุล  ผานพฤทธิ์
2. นางสาวนันธมน  ใจเมือง
3. นายพัฒนา  แก้วรากมุข
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปฏิพร  ภาชนะ
2. นางสาวพีช  ลุงต๋า
3. นางสาวสุกานดา  หล้าเจริญ
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก๋าใจยะ
2. เด็กหญิงบุษฎา  คำดา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ปูลาย
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
2. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
123 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้วน้อย
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
124 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  นวลตา
2. เด็กหญิงพรธิรา  คำมอย
3. เด็กชายพีรวัช  ขัติแสง
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
2. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวมาก
 
1. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์ใจยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์หอม
2. เด็กชายธนากร  กาบแก้ว
 
1. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
2. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์