::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ภิระบันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีพิชัย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางมาลี เจริญสุขโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปราญชลี สุดตาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ คำโมนะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงนุช ชำนาญเวียงโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤทัย ทำบุญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิยะพร้าวโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภรณ์กนก อุปชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ไทยใหม่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิการักษ์ คำมาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวภาษิตา ชัยศิลปินโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางนันทวรรณ สามคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ ธรรมากาศโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิลา พรพิลาโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นางสาวเปรมจิตต์ ทะริยะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นางวนิชกรณ์ อุ่นเป็งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางรัชฏ์พันธุ์ รัชนีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางพัชนี หล่ายโท้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
7. นางโสภา นุชท่าโพธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิราวัลย์ นามนายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นายพูนศักดิ์ สุธีชัย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
10. นายยุทธนา ยาเจริญโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
11. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางอัจฉรา ราชเนตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัชรา ธิสอนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ประทุมมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางเอมิกา พันธกิจปฐมกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวทัยริกา ปินตามูลโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุชาดา นัยติ๊บโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
9. นางเยาวนิตย์ ไชยราชโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย กรรมการ
10. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
11. นายธาดา ใจปินตา โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการ
12. นางอัจฉรา ราชเนตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง นมัสโก โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ทนไธสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอรทัย เมืองมูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวมนัลยา จินะแปงโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงคำ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสินี สายฟ้ายกโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา สำเนียงเย็นโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิวิมล ปันติโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิรประภา บัวคอมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
9. นายยรรยง มูลงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิตยา จรรยาพงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา บุตรพรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเทียมรัตน์ มาถาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรรัมภา อ่อนน้อมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางนพวรรณ มณี โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
7. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
8. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางคำมูล มากสุขโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ใจมา โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงอรุณ บัวกนกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นายปฏิธาน ทาแกง โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร สันหมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
4. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเทวิน กระธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทยา เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฐญา ศรีรินยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ขัดพะนัดโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอมรา จันเลน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นางบัวตูม ออนตะไคร้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางวรรณิภา จันทร์น้อยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภกิจ สมศรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอชิรญา ธรรมชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา ไชยชนะโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นายหล่อโจ ยี่บรา โรงเรียนยี่บรา กรรมการ
7. นายจิราวุฒิ วงศ์พระครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
8. นายยุทธนา สาลานันท์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุกันยา ชุมภูกุลโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแจ่มจันทร์ ยาสมุทรโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศิริกันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร เทพยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
7. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นางจานทองบุญ กลมมาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตดา ปันทราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางประภัสสร เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ประวังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ วงค์เวียนโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ ยานะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
14. นางโสมภิลัย สุวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ จรัสโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิติ นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมฃกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ คำบุญเรืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นางพรรณี สาระตาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางจีรพร กองจายโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นายทับ บางโป่งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
11. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางมัทนา ธิกันทาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางปกมล นวลคำมาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็กโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
8. นางภัทราพร ทรัพย์ศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิยาม วงษพันธ์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
10. นางชุติวรรณ บุญศรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ทับทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภเวช ใบยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางปรัชณา ยาวิชัยโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
8. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
10. นางมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญชัย หน่อคำหล้าโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ ศิจิตต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางธมนต์ บุญเรืองโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอนุสรา อุ่นคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางอุไรวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
10. นางสาววนิดา ดวงสวัสดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
11. นางรัตนา ดวงใจโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
12. นายธีรวัฒน์ เทพละโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
13. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
14. นางณัฐชฎา พรมมิตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางชนัญธิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวลี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางปกมล นวลคำมาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ปริมิตรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ บุญยืนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางภรัณยา การเก็บโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ธิดาเรืองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสายรุ้ง แสวงงามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อาษายศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุชิต ไชยชมพูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายการุณ จอมจรรยงค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายแมนรักษ์ เปรมทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ อูปสาแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรุจิรา คำฟูโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นายคมศร ขันตีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุจินต์ ใจซื่อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
12. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางปวีณ์สุดา บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณฐมน ทาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ มาถาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ ใจการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางขนิษฐา สีธิโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยดา น้อยหมอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ รักแม่ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางจรัสขวัญ เกเย็นโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวรัตนา ไชยเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรวัฒน์ เทพละโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิศรุตา ศรีสมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางสาววลัยลักษณ์ ตั้งเจียมศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุชาดา กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
15. นางชนุพร ชุมภูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
16. นางอุบลรัตน์ คำแก่นโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
17. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
18. นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มั่นคงโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา กติยาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางนรมน ดีหล้าโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัทรณิชา มะโนเรืองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ศิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรันย์พร จอมมงคลโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นายสถาปัตย์ พละทรัพย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวโยธกา สุธรรมมาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ คำมีสว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา ใจวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรารัตน์ จักรดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล ตันกูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัลลภ สมวรรณ์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิภารัตน์ กาวิลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ ใจบุญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรังสิมา ใจวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรารัตน์ จักรดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัลลภ สมวรรณ์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิภารัตน์ กาวิลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
10. นางศิริมาต วนารัตน์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
11. นางภัสราวดี เกตุนะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
12. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นายพงศ์พัณณ์ จิตต์ปรีดีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ จักรแก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ทองคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมเสนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมินษนา ภัคกิตติโสภณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตยา ปันทะนันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณิชานันทน์ ศูนย์กลางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวตวิษา มูลทาทอง โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
11. นางธัญธิชา ปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี นันฝั้นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พัฒนากุลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรพิศ ดอนชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงค์คราญ มานะกิจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางธัญกร กิตติจริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นายสมเดช สิงทะนะโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววธิดา ลือชาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางนงค์คราญ มานะกิจโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายอรรณพ คำมีสว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา มั่นคงโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจวาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนภรณ์ ยิ่งยศมงคลแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางผการัฐ สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางแย้ง แซ่ฟ้าโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นายอรรถพล แซ่อึ๊งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี แสงม่วงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี มีโสภาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา ป๊อกยะดาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คำภาสีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นางทอรุ้ง ศรีอ้วนโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ จันทร์ลา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสลักฤทัย แสงเขียวโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมใจ พรมสีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนันทา สมศรีโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
10. นางสุภาลี ปาสาจังโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
11. นางมาลิณี ตาหล้าโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
12. นางยโสธร สุขัมศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอรอนงค์ สุรีภาโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
14. นางปวิตรา เสาร่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
15. นางสาวมาลัย อินเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชนะมีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา งามตาโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอนงค์ จอมแปงโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางโสภิต ทิวาพัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิชาติ นามแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายเกียรติภูมิ กองจายโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ยะตั๋นโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
12. นางสาวทองเหรียญ วงค์ชัยโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
13. นางศุภรัตน์ มะโนโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
14. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
15. นายชนาธิป โหตรภวานนท์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
16. นางสาวชนิสรา จินะไชยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวนุชนาฏ บุญศรีโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
18. นายชวภณ ปัญญาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุธิพงษ์ ใจแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภิสรา กันธะนะโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
4. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาววราพร เขื่อนแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุติพร ณ ลำปางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
8. นางณิศวรา จุลฤทธิ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวพรพิมล สมอโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
10. นางกาญจนา จิตถาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
13. นายกีรติ ทะเย็นโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมฯกรรมการ
14. นางสาวอารีวัลย์ รินทระโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมทินี กาญจนสมจิตต์โรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรี รวมสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพัชริน โนวิชัย โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางค์จนา เนตรธิยาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรางรัตน์ ลำธารทองโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางศศิธร จันนวลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววรรณาภา ยาวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นายอเนก ไชยบุตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
12. นางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์โรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณัฎยา สุริยนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวบุณณดา ยอดแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอรวรรณ ขยันงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณฐมน ทิพย์วงศ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุดดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมกมล ใจตรง โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี เลิศเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นายคงกฤช อะทะวงศ์โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายธวัช เหรียญทองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอติคุณ นมเนยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายฤทธิชัย สุขแก้ว โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวปภาวดี ก๋าเงินโรงเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ หลักฐานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุศกร กสิผลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ วงค์แสนศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายธราเทพ ธนะน้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สุขมามอบโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุพัจฉรี กาบคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางกาญจนา คำจีนะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคม กรรมการ
10. นายวิทูร แสนติยศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
11. นายเกศินี ทองอ่ำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นางกชพร สายกษิราโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวพรชรินทร์ มาลัย โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวพร ปู่แขก โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
15. นายสุภณัฐ ทาศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
16. นายธีระวัฒิ หมื่นดวงโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ ดอนชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา เรือนมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน ธะนะปัด โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรจิรา ศรีสุขโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร อวดห้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. นางสาวณปภัช แนบเนื้อโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายอภิสันต์ สามัญตาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรพีพร สมใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนนทลี โพธิ์ปลัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นางสาววนิดา ศิริเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางชฎาพร บุญนิลโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวตรีชฎา ประวังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
14. นางสานบัว วรภูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนิยาภรณ์ สิทธิโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววิชชุดา แสงคำโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวชีวาพร เสริฐสมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวกฤษณา ปัญญาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพนิดา แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภา กันสีเวียงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำภา จิตแหลมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูลโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
5. นายอนันต์ ธะสุขโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นางสาวรุ้งกันยา วรรณมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ ทนันชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวปนัดดา ปานบุตรโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกันโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปุญญิสา สิทธิสมโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนู ศรีขัติย์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ ขันทบัวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดา จินะศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคง โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
7. นายปิยวัฒน์ คนเก่งโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญศรี แก้วดำโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดลณพร คำใจวุฒิโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
10. นายพิษณุ เมืองมูล โรงเรียนศึกษาสงเคราห์แม่จันกรรมการ
11. นายศตวรรษ ใจยะเสนพญาเม็งรายกรรมการ
12. นางกฤษติกา อุดปินเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางเมธาวี จันต๊ะวงค์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
14. นางสุดลักษณ์ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วันเงิน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
6. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นายอภิรักษ์ เทพอุดมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
8. นายบดินทร์ โทเพชรโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางจินตนา นามวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
10. นายณัฐชานนท์ อาทิตยา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นายอเนกพงษ์ นันทะเสน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
12. นายวชิรวิชญ์ บุญมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
13. นายดุสิต แก้วหล้า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน ไทยโคกศรีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
4. นายภาวัต เต่านันท์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยัน จันตาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุณัฐชา โนจิตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นายฉลอง สุยะวงค์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
11. นายอานนท์ ตื้อจันตาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
14. นายกริช บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
15. นายจิรศักดิ์ ดวงสุข โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
16. นายชาติ วรภู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
17. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
18. นายนิวัติ ยอดมูลดีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
19. นายพงศ์สุธี เลศักดิ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
20. นายปรีดา คำแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ ปันวัง โรงเรียนปล้องวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรีเดช คำภีระ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
4. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
7. นายสุริยัน จันตาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุณัฐชา โนจิตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นายอัครเดช เมฆสุรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
10. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นายอานนท์ ตื้อจันตาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นายศราวุฒิ จันทร์หัวนาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
14. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
15. นายกฤษดา คำมาบุตร โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
16. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
17. นายนิวัติ ยอดมูลดี โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
18. นายปรีดา คำแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
5. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ ชัยบาล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมินสินี มีเลขโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางเตือนใจ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจณา กันธะนภีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายอังคณา ณ พิกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดม นามวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
9. นายอธิวัตน์ ชินายศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นายแมน ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ แก้วกุลาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณยดา ใจอุ่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายเกษม ปิมปาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสิงห์ทอง ชาวคำเขตโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางมยุรี มูลสวัสดิ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นายวรพงศ์ บายนต์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
9. นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นางอัญชิษฐา ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ทุนกาศโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นายเมืองชล ใจดี โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
5. นางกรกนก อุ่นบ้าน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางนันทนา คำฝั้น โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
8. นางธนิมพร ยารวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายนำชัย หอมแก่นจันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นางทิพวรรณ ปันมิตร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ แก้วคำโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเจนจิรา จิติธรรมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิชยา วีระพงษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวชนันทภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายนิรุตต์ กองตุม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางพัชรา สิทธิอาษา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายญาณวัฒน์ มบูรณ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
9. นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
10. นายนิศาชล วงศ์นวลโรงเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกรกมล บุญทรง โรงเรียนปล้องวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สดใสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง จิตตคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นายชานันท์ สุวัณโณเวียงโรงเรียนป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
6. นางปรียา โสทองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุริยา อ่อนหนองหว้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นายรากร ปัญญาคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นายธวัชชัย เครือวงศ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวปราณี วงศ์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทบรรจงฤทธิ์ สุทธสม โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
9. นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวนาทลัดดา จันทะเสนโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อะภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกันญา ตามสมัย โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายทัตเทพ จงอมรวัตรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวิช ชัยก๋าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางปรียา โสทองโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อะภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมรตน วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะ จันทร์เต็มโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปันโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร คำจีนะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
2. นางยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียรโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ กันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรรษา จำเริญ โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกชกร เนตรสุวรรณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางผ่องพรรณ ไชยมงคลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ แก้วนึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
9. นายยุทธชัย สุปันโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวมนัสนันท์ คำตันโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพวงพร ชินะกุล โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวัจนา แก้วกันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ เวียงลอโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ กันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายถกลเกียรติ กุมกันโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววรัฏฐยา ทวีสุขโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสายพิน โปราหา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ แก้วมาลาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
10. นายบุญรัตน์ พิมพ์ขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา หัตถกอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเมษา แก่นเรณู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
6. นางสาวอัมพา ปณะการโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราพร วงศ์ชัย โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกัลยา อินเรืองโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางจิรภรณ์ สุขสันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวราตรี ช่างปัดโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นายเฉลิม เงินสมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
8. นางสุภาพร แก้วจันทร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางวิไล สารธนกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทองสาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
4. นางจิรพร แสงโปร่ง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นายสิงห์ชาย อิ่นคำ โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
7. พระพระสมุห์ธวัชชัย อภิวฑฒโนเจ้าอาวาสวัดเวียงพานกรรมการ
8. พระวัฒนา มหาลาโภวัดพระธาตุดอยเวากรรมการ
9. Mr.Orobanker Galletoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ไชยยะโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา กรรมการ
8. นายสมเกียรติ ชุ่มใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญเดช ตันสอนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญเดช ตันสอนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญเดช ตันสอนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ เพชรนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรพงษ์ ปินะเจริญโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ เทพคำลือโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการ
6. นางสาวอนงค์ ศรีกุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ เลิศพลานันต์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไตรพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพล ธิโนชัยโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีถนอมศรี ไชยชนะโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายประจักร พิมพ์หอมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
8. นางสาวพิสมัย วังหมื่นโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจีราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรรธาร สิงห์ตา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐพล โหดขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกษร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกิจ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองเดช ผิวพรรณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกษร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายชยพงศ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิภพ แก้วรากมุขโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สอนปันติโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ ยอดรักษ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวฉัตรฤดี หล่ายนาสารโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายชยพงศ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกษร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิริทธิพล คำลือโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎารัตน์ มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ปิ่นตาติ๊บโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยากรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิภพ แก้วรากมุขโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายภักดี ไชยวรรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสุทธิเกียรติ ใสสอาดโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปิติยา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สอนปันติโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นางจีราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเขมนิจ วังเสาร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายชราพันธ์ ดวงปากดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายภักดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิริทธิพล คำลือโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายภักดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักษ์ทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายภมร อ่องคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าเเดดวิทยาคม กรรมการ
6. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นายจรัญ ไชยวงค์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทร โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้ว โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทร โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทร โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้ว โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นายเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควัน กรรมการ
2. นายวีรภัทร ใจยาโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนสันติคีรีวิทยากรรมการ
3. นายวินัย คำยันต์โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
2. นายมาโนชอ รัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
2. นายกรณ์ อยู่พันธ์ โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ บุญนิล โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์กรรมการ
2. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นางสาวอินทร์ทุอร จำนง โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายเก่งกวี ชมพูแก้ว โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม กรรมการ
2. นายพีรพล กัลยาไสย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ ราญรอน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวภาวนีย์ ศรีมูลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
3. นายบุญญินท์ นาแพร่โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมกรรมการ
2. นายอังคณา ลออ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นายเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ณ ลำปาง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวเกษฎา ดวงจิตรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทิดไทยกรรมการ
3. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
4. นายกรณ์ อินเรืองโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
5. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
4. นายกรณ์ อินเรืองโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
5. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายกรณ์ อินเรืองโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
5. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จันกรรมการ
7. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายกรณ์ อินเรืองโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
5. นายพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จัน กรรมการ
7. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ณ คำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา รักราวีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา รักราวี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิติญา สุวรรณรังษีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา บุญอินทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา รักราวี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปิติญา สุวรรณรังษีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา รักราวี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางปิติญา สุวรรณรังษีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา บุญอินทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจอมขวัญรพี ชราชิตโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร เสนนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ณ คำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางจอมขวัญรพี ชราชิตโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพร เสนนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา รักราวี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา บุญอินทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา รักราวี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวินี มณีวรรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ รักประสงค์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา วีรศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Steven Anthonyโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉันท์ทิพ วงศ์อุตโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางเมธากานต์ ทำมะเลิศโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสุวภัทร กิจพิทักษ์ โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
8. Mr.MoisesItona Edanoโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. MissBrittani Calvertโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. Mr.Liam Teehanโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์กรรมการ
11. นางนิโลบล จันทร์สดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางพันธ์นอม ปรามาลย์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิลนภา จังหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissChalee Alexander Cobbโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ใจมอยโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. MissRegina Wagithi Mwangiโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Micheal Brierโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. Ms.Rose Dhanyaโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวกรรณิการ์ กาจารีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิราวัลย์ ณ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หิรัณยะมานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา รินกาศโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Louigi Bawe โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา คำสุภาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางภิญญามาศ ปาเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. MissAmy Ngoc Van Tranโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
9. MissEdilyn Labajo โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางณัฐมล เชยบานโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
11. นายเอกชัย แก้วดาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิภา ผสมกิจโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัฏฐ์ทนันน์ ไชยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.William Morrisโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Paul Rossโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายเชาวัฒน์ จินะราชโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธฤษิดา เครือน้อยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. Mr.Michael Pabalanโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาววัลลภา ตัลพัฒน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวปรานอม ปุกตั้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋าโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญาเรศ ก้อนแก้วโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายสุทน น้อยพุฒโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเขมนิจ วงศ์สารภีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดารุณี อินชุม โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. MissBreanne Mcnittโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
10. MissEvangeline Talledoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธิดาวรรณ ปงกันมูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายรีวัมน์ เมืองสุริยาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยวเรศ งานดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรีอน ชูศรีโฉมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายณัฐกร ทูลศิริโรงเรียนเชียงแสนวืทยาคมกรรมการ
7. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นายศราวุธ น้ำสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางประคองศรี ลี้แสนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. Mr.Aaron Dustin Rubioโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
11. Mr.Anton G Nicholasโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชญ์ ประมาณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.FranK Paul Vershuurโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ดาราสว่างโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเจตน์ เวียงลอโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิลาวัลย์ จันทร์กองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. MissJillian Fae S. Dela Pazโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ กองแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอำนวยพร ทั่งทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุมธ ต๊ะวงค์ชัยโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. MissCasey Kraichokeโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. MissRosalyna K Nealโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวปทุมวัน สำนึกตนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดารัตน์ สแปรตต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุริยาวดี มะโนวงศ์โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงศ์ รักประชาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissZhuo Liโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. MissQiling Yangโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียวแม่สายกรรมการ
5. นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissYuyan Liuโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Hong Tanโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียวแม่สายกรรมการ
5. นายนพดล ยิ่งรักชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร กันใจโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คำปันแปงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. MissReina Mizokamiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. MissUchida Asami โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ดวงเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissReina Mizokamiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร ชัยวิริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารฤทัย พ่วงภิญโญสมาคมภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. นายชีวัน สันธิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายรรรรวิชญ์ ทิพยโพธิ์ทองโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Yuqin Qiuโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Xiang Liโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียวแม่สายกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางวิชญา กาศมณีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อนุพงศานุกุลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายปวริศร พิฐิวัฒน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. MissReina Mizokami โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. MissUchida Asami โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชีวัน สันธิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธิติพงศ์ ชมภูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธารฤทัย พ่วงภิญโญสมาคมภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. Mrs.Flavie LEPOUTREมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
6. นายนิติพงษ์ สกุณาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวบัวผัด เสียเหวยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
2. นางกฤศมน หมื่นตาบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. Mr.Kaiqi Zhangโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยากรรมการ
4. Mr.Bo Huangโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียวแม่สายกรรมการ
5. นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์ โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissMaiko Tsukadaโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร ชัยวิริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารฤทัย พ่วงภิญโญสมาคมภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นายอร่าม คนสิน มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. Mrs.Flavie LEPOUTREมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
6. นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัยชยพล ใจแช่มชื่นมากยิ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Lin Cuiโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. MissChunlei Chenโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. MissLi Zhangโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Guosheng Xiangโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียวแม่สายกรรมการ
6. นางปิยธิดา ปินตาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คำปันแปงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ดวงเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissMaiko Tsukadaโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. MissUchida Asami โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสนธยา พิมพ์เงินโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร มณีรัตน์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววารินทร์ อินต๊ะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางบงกชกร ยามีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
6. นางสุมิตรา แลบุญมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางวรรณลี สาวะดีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวนัฎฐิณีย์ เวียงโอสถโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางศรีสุนีย์ กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมรกต ใจดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ บุญเลิศอนันต์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มงคลสาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา มณีมัย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
7. นางนิ่มนวล มูลมากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางคะนึงนึจ พลตรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ณ พิกุลโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
3. นายประจักษ์ ทาก๋องโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร จารุธนภัทรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
5. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางจารีย์ กุณะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายนรเศรษฐ กันธิพรรณโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์กรรมการ
9. นายคมสันต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
10. นายธนุมัฏ ชลอยเมฆโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นายชุมพล ใจอุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
13. นายจีรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
14. นางสิริวัชญา จันทะคุณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผล โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
4. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
6. นายพิชัย ยามี โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิพัฒน์พงษ์ รุ้งดีโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
8. นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวอรอนงค์ รหัสเรืองกิตต์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรณ์กนก อุปชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นางขวัญจิต ใฝฝันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสินีนาฎ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นางวิภา อุทยานุกูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางจอมขวัญ โสภา โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นางนาตยา พรหมเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พิระกนิฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
3. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาบจันทร์ จุมปา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
5. นายกรองนภา ผกาผล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร อัตมะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดม พัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยากรรมการ
6. นางสาวอริยา วงค์เจริญโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
7. นางกัลยา เตชะ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียวโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
9. นางฐิติชญา จินะราช โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอัมพร อุดป้อ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวสุวรรณา ปัญญารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวพิชญ์สุชา ชัยนะดาโรงเรียนสันติวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวอังคณา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
17. นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
18. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัชกร จับใจนายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นางสุวรรณี ใจซื่อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
13. นางอรอนงค์ กาญจนสุนทรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
14. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
15. นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
16. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร วงค์ประดิษฐ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นางฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
6. นางสาวขฎาธาร ใจกล้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราทอง เลิกการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กรรมการ
3. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัชรา ราชคม โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายสุเมธ ชาญวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายปฎิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร จำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท กำลังชาญโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรวินท์โชติ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เทพกัณฑ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายชนกันต์ กิจรักษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ปรเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวนุช ปักษิณโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณวงค์ วงค์บุญมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ถมยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายปฎิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร จำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนัฐวุฒิ จิตรจักรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรวินท์โชติ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ศิริมังคลากุลโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางณิชกานต์ จองไพจิตรสกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ศิริมังคลากุลโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายรวินท์โชติ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางบงกช บุญเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิบูลย์ แสงทองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี โถแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกลอยใจ สุทธทรัพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางหทัยชนก ถาแหล่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราทอง เลิกการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กรรมการ
3. นายปฎิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปิน โรงเรียนพญาเม็งราย รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายิจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อินต๊ะชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
8. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิ์กุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
11. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ ทองคำโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาลี มะโนวรรณ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายพงศ์สุชน พิพัฒธนาปาณคุณโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพรพัฒน์ บานแย้มโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนายพงศกร อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมิ่งขวัญ เทพวงค์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระ อะทะวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธารวิมล สุขเกษมโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนิกร ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ผามั่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐม สมศรีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุลวรรณ์ รื่นรวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรี คงพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีย์ ชั่งชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกายทิพย์ ทองกลางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงษ์ วงค์เทพโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร เขิมขันธ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธ์ วงศ์งามโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ คำหลวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายพงศ์สิทธ์ นันทญาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาพิมน สุดงามโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเจษฎา สุวรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายก้อง มาตรงามเมืองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ กันทาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางพรพรหม คำโมนะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรินทร หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสินีนาฏ ชัยเขตโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร ชัยศิลบุญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา นันเพ็ญโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาคร วรรณสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางเรณู กันทาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาคร วรรณสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางมนรัก นวะบุศย์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ฟองจำโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางอภิลดา ขันคำโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร เมืองมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอภิลดา ขันคำโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตรีณี รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
7. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพัชรพร โพธิ์งามโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโสรญา เลางามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
11. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
7. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพัชรพร โพธิ์งามโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโสรญา เลางามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
11. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
7. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพัชรพร โพธิ์งามโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโสรญา เลางามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
11. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
7. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพัชรพร โพธิ์งามโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโสรญา เลางามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
11. นายรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางคนางค์ สันแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
7. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวพัชรพร โพธิ์งามโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโสรญา เลางามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
11. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งราย ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ธิป้อ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวชฎาธาร ใจกล้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งราย ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ธิป้อ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวชฎาธาร ใจกล้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิฑูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
2. นายพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร จงกลณีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คะลาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล กัลยาไสยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]