สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 26 48 28
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 78 162 114
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 10 15 10
4 005 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 0 0 0
5 006 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 53 87 70
6 007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 112 265 155
7 013 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 31 57 45
8 014 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 91 189 122
9 015 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 61 128 80
10 016 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 39 77 57
11 017 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 82 167 107
12 018 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 149 438 252
13 023 โรงเรียนนครวิทยาคม 74 130 100
14 024 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 47 84 49
15 030 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0
16 031 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
17 032 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 61 124 92
18 026 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 49 139 71
19 028 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 21 32 30
20 029 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 41 70 59
21 027 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 33 120 43
22 025 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 61 101 75
23 033 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 67 158 105
24 035 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 32 57 47
25 034 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 82 179 118
26 036 โรงเรียนพญาเม็งราย 86 191 122
27 037 โรงเรียนพานพิทยาคม 146 322 219
28 038 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 78 148 99
29 049 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 63 99 80
30 050 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 128 323 207
31 052 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 051 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 41 81 55
33 053 โรงเรียนวัฒนศึกษา 36 76 56
34 055 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 53 99 61
35 058 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 27 40 36
36 057 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 26 41 26
37 054 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 0 0 0
38 056 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 17 35 22
39 059 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 75 179 120
40 065 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 38 59 53
41 066 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 63 124 87
42 067 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 65 112 91
43 068 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 60 184 107
44 069 โรงเรียนสันติวิทยา 107 231 121
45 070 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 153 403 246
46 071 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 73 114 98
47 073 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 83 161 110
48 074 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 102 211 147
49 075 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
50 076 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
51 009 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 111 249 157
52 010 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 87 215 116
53 011 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 91 221 131
54 012 โรงเรียนเซนต์มารีอา 0 0 0
55 019 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 51 77 66
56 020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 89 198 116
57 021 โรงเรียนเทศบาล 6 0 0 0
58 022 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 126 315 201
59 040 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 139 287 207
60 061 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 18 34 28
61 062 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 41 69 58
62 064 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 118 295 176
63 063 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 76 173 110
64 060 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 95 201 145
65 041 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 118 274 173
66 043 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 57 121 87
67 044 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 112 243 172
68 045 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 88 166 120
69 046 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 199 438 255
70 047 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 56 98 72
71 042 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 92 206 140
72 072 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 21 30 28
73 048 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 57 87 72
74 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 37 57 51
75 008 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 5 7 7
76 039 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 8 13 12
77 077 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา 1 3 2
รวม 4713 10137 6694
16831

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]