เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนินงาน
2 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
3 นายไพศาล ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
4 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
5 นายรวินท์โชติ สุทะกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
6 นางพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
7 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
8 นางสาวชฎาพร ขนทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
9 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
10 นายชริน ณ พิกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
11 นายนพดล มงคลเบญจกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมแข่งขันและระบบเครือข่าย
12 นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
13 นายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
14 นายเชิดชู ถุงปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
15 ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายอรรณพ รูปดี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
18 ว่าที่ ร.ต.กิตติ วะราหล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายคมเพชร ราชคม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายกฤษณา ปาเปาอ้าย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายภมร อ่องคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายกบินทร์ เตชวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายอดิศร แก้วศักดิ์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายสวาท แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสุรพล โยริยะ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายสมจิตต์ ทาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายถนอม สุดวังยาง เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายพิไชย หมื่นยอง เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายชูเกียรติ จันทร์ดี เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายหาญ นาสม เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายปาโล มาเยอะ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายเกรียงศักดิ์ แก้วตา เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายชาคริสต์ มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางอัมพวัน แก้วศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
36 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
37 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
38 นางสาววิภานุช เทพศรีทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
39 นางสาวพิมพ์นภา ชมเพื่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
40 นางสาวธนัญญา ดอนชัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
41 นางสาวพัชรีพร พิชัยธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
42 นางสาวสายทอง ติยะกว้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
43 นางสาวโยทกา ชุ่มมงคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
44 นางสาวเสี๋ยวหัว แซ่หวัง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
45 นางสาววิภาวรรณ บุญมากาศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
46 นางสาวพลอยนภัส สามนาย เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
47 นางสาวสุรีพร จันทร์สอน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
48 นางสาวรุ่งจิรา กันทะดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
49 นางสาวนฤมล ศักดิ์แสน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
50 นายธีรยุทธ ผจญมาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
51 นายเบญจพล ฟองแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
52 นางจารุนันท์ ใจจิตร ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
53 นางสาวอุบลรัตน์ แสนกรุณา เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
54 นางนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
55 นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
56 นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้าน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
57 นาวโสมภิลัย สุวรรณ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
58 นางสาวธนัญญา ดอนชัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
59 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
60 นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์
61 นายธีระวัฒิ หมื่นดวง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์
62 นายกฤศรัชกร สุทธกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์
63 นางสาวพัชรีพร พิชัยธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์
64 นายเบญจพล ฟองแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายงานพัสดุ และสินทรัพย์
65 นายมงคลชัย คนชม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
66 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
67 นายนพดล มงคลเบญจกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
68 นายเเจริญ สุตาศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
69 นางสุรีรัตน์ ศิริตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
70 นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
71 นายกบินทร์ เตชวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
72 นายนัทพงศ์ ยะถา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
73 นายอภินันท์ ผ่องกมล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
74 นายทองหยวด เขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
75 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
76 นายบุญเจือ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
77 นายมณเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
78 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
79 นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
80 นายยรรยง มูลงาม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
81 นายพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
82 นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
83 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
84 นายปรีดา คำแก้ว ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
85 นายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
86 นายธีรยุทธ ผจญมาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
87 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
88 ว่าที่ ร.ต.อำพล บุญศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
89 นายยรรยง มูลงาม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
90 นายบุญรัตน์ พิมขาลี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
91 นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
92 นายศุภกิจ สมศรี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
93 นางอัจฉรา ราชเนตร ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
94 นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
95 นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
96 นายคมเพชร ราชคม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
97 นายดนุพล สลีสองสม เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
98 นายธีรพงษ์ มะโนวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
99 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
100 นายชริน ณ พิกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำเว็บไซต์
101 นายรวินโชติ สุทะกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
102 นายกฤศรัชกร สุทธกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
103 นายธีรพงษ์ มะโนวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
104 นายชริน ณ พิกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
105 นายสุกฤษติ์ ใจวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
106 นายดนุพล สลีสองสม เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
107 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
108 นายยรรยง มูลงาม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
109 นายบุญรัตน์ พิมขาลี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
110 นางอัจฉรา ราชเนตร ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
111 นายคมเพชร ราชคม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
112 นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
113 นางสาวพิชามญชุ์ เชื้อเจ็ดตน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
114 นายเจริญ สุตาศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
115 นางสาวเกษร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
116 นายภักดี ไชยวรรณ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
117 นายอดุลย์ สลักลาย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
118 นายภมร อ่องคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
119 นายกบินทร์ เตชวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
120 ว่าที่ ร.ต.พีรพล กัลยาไสย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
121 นายคมเพชร ราชคม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
122 นายกฤษณา ปาเปาอ้าย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
123 นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
124 นางสาวอัจฉรา รักราวี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
125 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
126 นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
127 นางสาวเกษร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
128 นายกฤษณา ปาเปาอ้าย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
129 นางสาวสาวิตรี เทพวิชิต ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
130 นายจักรกริช เมืองหอม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
131 นางสาวเทวีลดา ศรีทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
132 ว่าที่ ร.ต.กิตติ วะราหล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
133 นางสาวสายทอง ติยะกว้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
134 นางสาวอารยา เสรีธรรมพิลาส เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
135 นางสาวศศิธร สินหมี่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
136 นายธีรยุทธ ผจญมาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายมัคคุเทศก์
137 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
138 นายนพดล มงคลเบญจกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
139 นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
140 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
141 นางมัฑนา ธิกันทา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
142 นางคนึงนิจ พลตรี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
143 นางสาวมนัสนันท์ คำตัน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
144 นางสุภาพร แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
145 นางณัฐชฎา พรมมิตร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
146 นางโสมภิลัย สุวรรณ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
147 นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
148 นางสาวเจนจิรา วงศ์ทจักร ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
149 นางสาวสุธีรา จันศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
150 นางสาวอรยา สุวินทะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
151 นางสาวอรกาญจน์ วงค์จันทร์มา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
152 นางสาวชลิตา พันธุ์ศรีเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
153 นางสาวพัชรินทร์ แปงชมพู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
154 นางสาววรรณเพ็ญ คนเที่ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
155 นางสาวอัจจิมา คุณณาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
156 นางสาวพิชามญชุ์ เชื้อเจ็ดตน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
157 นางสาวมีนา ทากอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
158 นางจริยา วัตถพานิชย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
159 นางจารุนันท์ ใจจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
160 นางสาวเกศวิมล ปิจดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
161 Mr. Pranjal Jyoti Saikia โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์ คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
162 นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
163 นายณรงค์ ดารารัตน์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
164 นางสาวกนกวรรณ กันทา ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
165 นางสิริวัชญา จันทะคุณ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
166 นายกิตติศักดิ์ หลักฐาน ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
167 นายอานนท์ ตื้อจันตา ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
168 นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
169 นายไชยภพ เวียงคำ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
170 นางภัทรานิษฐ์ ตาวงค์ศรี ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
171 นายมงคลชัย คนชม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
173 นางสาวสมญา ศิรินันทา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
174 นางสาวอรวรรณ ขยันงาน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
175 นายอรรถพล แซ่อึ๊ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
176 นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
177 นางสาวศิริรัตน์ เจนใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
178 นางสาวปภาวดี ก๋าเงิน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
179 นางมัฑนา ธิกันทา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
180 นางสาวสุรีพร จันทร์สอน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
181 นางสาวพิชามญชุ์ เชื้อเจ็ดตน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นางสาวมีนา ทากอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
184 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
185 นายรวินโชติ สุทะกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
186 นายชริน ณ พิกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
187 นายพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
188 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
189 นางสาวชฎาพร ขนทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
190 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
191 นายนพดล มงคลเบญจกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
192 นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
193 นางสาวปราญชลี สุดตา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
194 นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
195 นายรติภัทร ชื่นใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
196 นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
197 นายเอกชัย แก้วดา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
198 นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
199 นางชุติวรรณ บุญศรี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
200 นายอรรถพล แซ่อึ๊ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
201 นายดอน วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
202 นางสาวนาฏยา ราชคมน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
203 นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
204 นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
205 นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
206 นางสาวปภาวดี ก๋าเงิน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
207 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
208 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
209 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
210 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
211 นายสุเมธี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
212 นางสาวอัจจิมา กุณณาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
213 นายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
214 นางสาวชฎาธาร ใจกล้า ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
215 นางสุภาพร แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
216 นายกฤษณา ปาเปาอ้าย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
217 นายเจริญ สุตาศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
218 นายกบินทร์ เตชวงค์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
219 นางสาวอัจฉรา รักราวี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
220 ว่าที่ ร.ต.พีรพล กัลยาไสย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
221 นายอภินันท์ ผ่องกมล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
222 นายภมร อ่องคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
223 นางสาวพิชามญชุ์ เชื้อเจ็ดตน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
224 อัจจิมา คุณณาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการฝ่ายกรอกคะแนนลงระบบ
225 นายดอน วงศ์ใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
226 นางสาวศรีสุดา วังนัยกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
227 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
228 นายบุญรัตน์ พิมขาลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
229 นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
230 นายแมน ตนภู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
231 นางอัญชิษฐา ตนภู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
232 นางสาวเจนจิรา จิติธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
233 นายคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
234 นางสุภาพร แก้วจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
235 นางสาวมนัสนันท์ คำตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
236 นายนิศาชล วงศ์นวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
237 นายราชัญ วงศ์สอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
238 นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
239 นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
240 นางสาวณัฏยา ราชคมน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
241 นายวรวิช ชัยก๋า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
242 นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
243 นาย อภินันท์ ผ่องกมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
244 นางสาว ปาณิสา ปาระมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
245 นางสาวนภาวรรณ นอรัตน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯ
246 นางสาวจารุวรรณ อุ่นคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
247 นางสาวดาวเรือง นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
248 นางสาวฟองทิพย์ ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
249 นางสาวสุภรัตน์ แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
250 นางสาวจิรัชญา เดชะอูป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
251 นางสาวสมศรี ขาวกระจ่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
252 นางสาวฐานวีร์ มั่นศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
253 นางสาวมยุรา ดำรงไทย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
254 นางสาวดวงฤดี จูเปาะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
255 นายอานนท์ นามบุญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
256 นางสาวมุทิตา พรเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
257 นายณัฐชนน กอหลวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
258 นายวุฒิเดช ลาภล้ำเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
259 นายตาล พุ่มมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
260 นายยูอิจิ ทานากะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
261 นายฉัตรชัย แซ่หัว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
262 เด็กชายสมเพ็ชร ใจดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
263 นายวรุตฒ์ อามอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
264 เด็กชายศุภชัย แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
265 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
266 เด็กชายรัฐภูมิ ตาธิกา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
267 นางสาวกิตติญาพร ธนาคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
268 นางสาวปิยะธิดา ศักดิ์ดา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
269 นายเจษฎา วงค์สกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
270 นางสาวศิริพร สีวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
271 นางสาวชุลีพร คือแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
272 นางสาวพลอยแสงจันทร์ แซ่หวาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
273 นางสาวภัทราพร เหลืองโพธิ์แมน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
274 นายกิตติภูมิ สนิท โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
275 นางสาวจิรัชยา แซ่จัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์​ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
276 นางสาวพันธ์สวลี เกตแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายออกแบบฉากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
277 นายชนายุทธ์ อยู่เย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
278 นางสาวจันทร์ นามยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
279 นางสาวสุกันยา สุนทริน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
280 นางสาวอัมพร แสงแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
281 นางสาววทันยา สมศักดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
282 นางสาวสิริยากร คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
283 นายเอกราช จะแล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
284 นางสาวณัฐกฤตา ไทรตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
285 นางสาวสาธิตา มอเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
286 นายเทวรักษ์ วงค์ธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
287 นายกิติพงศ์ สีหร่าย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
288 นายอิน ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
289 นายอนุวัฒน์ แซ่ห้วง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
290 นางสาวอาทิตยา ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
291 นางสาวสโรชา เดชศีรษะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
292 นางสาวรุจรดา ภัทรไตรรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
293 นางสาววราพร วุฒิเวชบริบูรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
294 นางสาวรุ่งระวี ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
295 นายพีรภัทร พงษ์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
296 นายธวัชชัย หงษ์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
297 นางสาวกาหลง ชัยมณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
298 นางสาวพรวดี สิงห์ทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
299 นางสาวจุฑามาศ แสงดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
300 นางสาวสาธิณี ปานเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
301 นางสาวชนินาถ ซาวคำเขต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
302 นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
303 นายศุภเนตร อินตาวัล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
304 นางสาวพลอย ยอดหนุ่ม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
305 นางสาวอัญชลี ชอบจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
306 นางสาวรัชนาพร ใจวรรณะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
307 นางสาวจรรยา ยานารส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
308 นางสาวสายฝน นามแค โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ
309 นางสาวศยามล แซ่ว้าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ
310 นางสาวพิชญนันท์ ทวีอริยวัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]