สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 136 13 4 1 153
2 สามัคคีวิทยาคม 131 14 2 1 147
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 127 13 6 2 146
4 พานพิทยาคม 115 19 8 3 142
5 เทิงวิทยาคม 95 20 5 2 120
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 88 30 13 8 131
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 83 21 5 2 109
8 เชียงของวิทยาคม 70 28 8 5 106
9 ราชประชานุเคราะห์ 15 69 37 9 6 115
10 แม่จันวิทยาคม 64 31 15 5 110
11 แม่ลาววิทยาคม 62 27 11 11 100
12 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 57 38 16 7 111
13 ห้วยสักวิทยาคม 54 16 15 9 85
14 แม่เจดีย์วิทยาคม 50 23 9 6 82
15 เชียงแสนวิทยาคม 48 21 13 8 82
16 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 18 9 8 73
17 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 44 19 7 9 70
18 เวียงแก่นวิทยาคม 43 24 9 16 76
19 พญาเม็งราย 41 22 12 9 75
20 ดอนชัยวิทยาคม 40 32 8 9 80
21 สามัคคีวิทยาคม 2 38 22 10 2 70
22 สันติคีรีวิทยาคม 37 9 11 2 57
23 สันติวิทยา 36 29 19 15 84
24 เชียงรายวิทยาคม 36 23 17 8 76
25 บ้านแซววิทยาคม 36 10 7 8 53
26 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 35 26 14 12 75
27 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 34 15 15 11 64
28 แม่สรวยวิทยาคม 33 31 11 11 75
29 ป่าแดดวิทยาคม 31 25 16 9 72
30 ปล้องวิทยาคม 31 16 10 8 57
31 สหศาสตร์ศึกษา 30 18 7 9 55
32 นครวิทยาคม 29 21 11 12 61
33 วาวีวิทยาคม 29 20 13 8 62
34 ขุนตาลวิทยาคม 28 21 17 10 66
35 พานพิเศษพิทยา 26 20 18 11 64
36 แม่อ้อวิทยาคม 26 17 8 5 51
37 ไม้ยาวิทยาคม 25 12 11 8 48
38 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 25 9 10 1 44
39 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 24 21 9 3 54
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 23 16 15 5 54
41 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 23 14 8 11 45
42 ศิริมาตย์เทวี 22 6 4 2 32
43 เด็กดีพิทยาคม 21 11 8 9 40
44 บ้านเทอดไทย 21 5 5 1 31
45 ยางฮอมวิทยาคม 20 10 11 12 41
46 วัฒนศึกษา 20 10 4 2 34
47 บ้านห้วยไร่สามัคคี 20 7 9 3 36
48 นุชนาถอนุสรณ์ 18 10 10 9 38
49 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 17 17 13 5 47
50 ลูกรักเชียงของ 16 10 7 7 33
51 บุญเรืองวิทยาคม 14 23 11 11 48
52 ดอยงามวิทยาคม 13 14 6 6 33
53 ปิยะพรพิทยา 13 9 6 4 28
54 เวียงชัยวิทยาคม 13 5 11 12 29
55 ดรุณราษฎร์วิทยา 12 10 6 3 28
56 คริสเตียนแสงประทีป 11 12 7 6 30
57 จันจว้าวิทยาคม 9 21 12 8 42
58 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 8 9 7 2 24
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 6 5 7 2 18
60 วัดอำมาตย์วิทยา 6 3 7 11 16
61 เวียงชัยพิทยา 6 2 6 4 14
62 กฤษณาทวีวิทย์ 5 8 8 3 21
63 บ้านห้วยผึ้ง 4 7 6 3 17
64 วัดแม่คำวิทยา 4 4 3 4 11
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 2 2 3 7
66 พุทธิวงศ์วิทยา 2 0 3 2 5
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 1 2 2 0 5
68 วัดหมื่นพุทธวิทยา 0 0 1 0 1
รวม 2,403 1,083 623 430 4,109