สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ไชยรินทร์
 
1. นางสาวกนกพร   ไทยใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนรินญากร   บุญชัยวงค์
 
1. นางสาวกนกพร   ไทยใหม่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงทวย  ลุงออ
 
1. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  สุริยศ
 
1. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิดา   ยานะจิตต์
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธศร   เจริญ
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71.16 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญา   เตจา
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐวิภา   ไพเราะ
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐฐาไนย  เหล็กเพชร
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวินธิดา   เจริญศรี
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา   กันติยะ
2. เด็กหญิงวิภาวี   แลเชอกู่
 
1. นายปิยะพงษ์   ยอดรัก
2. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค  ประภัคปัญญา
2. นางสาวนัฐนรี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
2. นางสาวสุภาวดี   ไชยยา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุวดี  แก้วแดง
2. เด็กชายอภิวุฒิ   หมื่นปัญญา
 
1. นางสาวสุภาพร   จันทร์คำ
2. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอิสราพร   ต๋าคำมา
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขัติวงษ์
 
1. นายสุจินต์  ใจซื่อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษชนพงศ์   ก้อนทองสิงห์
 
1. นางจีรพร  กองจาย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพู่  ลุงออ
2. นายธิติภน  วงค์เจริญ
3. นางสาวรัชฎา  มาเยอะ
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่โอ้ว
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  กันทะวงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  จารุวัฒน์กุล
3. นางสาวอรทิพย์ฉัตร   ยอดบุญ
 
1. นางจีรพร  กองจาย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวชิตาพร  สมตา
2. นางสาวน้ำทิพย์  สุภาวดี
3. นางสาวลลิตา  ตั๋นคำ
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่โอ้ว
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัญญดา   ปลอดกระโทก
2. นางสาววรัญญา  ก๋องแสน
3. นายศานตราวุฒิ  กุณะ
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนากร   ตะกรุดทอง
2. เด็กชายอภิชาติ  เพชรสุวรรณ
 
1. นายสุจินต์  ใจซื่อ
2. นายณัฐพล  เหม็งทะเหล็ก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวิวัฒน์  สายะ
2. นายวรจักร  ขันคำ
 
1. นายสุพจน์  ศรีธนะ
2. นางสาวลักษณียา  กองแสน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  อภัยโรจน์
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภควดี  ปิยะเกษม
 
1. นายจักร์  เต็มรัก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา   นันทวรรณ
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ทุ่มจร
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  กองแก้ว
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรฤทธิ์   แก้ววิโรจน์
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเสาวณีย์   คำฟู
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริณดา  ดวงต๋า
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบูดอ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   นะตู่
3. นายศุภกิตต์   สายต๋อย
 
1. นางดวงมณี   แสงม่วง
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุฐิตา   เปี้ยเขียว
2. นางสาวสุทธิดา   เปี้ยเขียว
3. นายอธิป   เชาวเลิศโสภา
 
1. นางดวงมณี   แสงม่วง
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิติภัทร์  สิทธิปัญญา
2. นางสาววาริศา  เทวสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กองหมี
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤนาจ  แสนเพชร
2. นางสาวมาลี   ฉั่วจา
3. นางสาวอักษรภัค   บุญศรี
 
1. นางดวงเดือน  สมศักดิ์
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
3. เด็กหญิงวรัลชญาน์  วิชาคำ
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
2. นางบุศกร  กสิผล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลฉัตร  จันทร์ติ๊บ
2. นางสาวรัตน์ตนัย   วังช่วย
3. นางสาวอภิสรา   คนขยัน
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.08 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา   ฦาชา
2. เด็กหญิงทิตยา   ดวงเทพ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ปากหวาน
 
1. นางสาวรพีพร   สมใจ
2. นางสาวสุพัตรา  รับสถาน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร   ใบผ่อง
2. นางสาววรพรรณ   ทานศิลา
3. นางสาววิลาวรรณ   ยาวิชัย
 
1. นางสาวรพีพร   สมใจ
2. นายณัฏฐนิช  ฟูฟุ้ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมุธิตา   เฉียบแหลม
2. นางสาวสุภัสสร   ชัยนาท
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปราญชลี   ชะอุ่ม
2. นางสาวสุปรียา   ขัติวงค์
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.46 ทองแดง 8 1. นายวรวิทย์  ชูจิตร
2. นายอนุศิษฎ์  คิดถูก
 
1. นายฉลอง   สุยะวงค์
2. นายเกียรติภูมิ   กองจาย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิทย์  ชูจิตร
2. นายอนุศิษฎ์  คิดถูก
 
1. นายฉลอง   สุยะวงค์
2. นายเกียรติภูมิ   กองจาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร   คำสุกัน
2. เด็กชายณัฐภัทร   คำสุกัน
3. เด็กหญิงธนภรณ์   กันทะวงค์
4. เด็กหญิงพัณณิตา   บุญญาศรี
5. เด็กชายอนุชา   นวลคำมา
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา   ใจแก้ว
2. นางสาวชนิดา   พรหมเสน
3. นางสาวณัฐพร   คำกาพย์
4. นางสาวธนิชา   ยังไว
5. นางสาวภัทรดา   กรสวรรค์
 
1. นายเกษม   ปิมปา
2. นางสาวธนิมพร  ยารวง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   กันธะนิต
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญชัย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยยอดแก้ว
4. เด็กหญิงปพิชญา   ธงชัยธนาวุฒิ
5. เด็กหญิงรัฐนันท์   บุญทา
 
1. นายสุวิทย์  สึตื้อ
2. นางสาวธนิมพร   ยารวง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนัยเนตร  คงคำเปา
2. นางสาวปิยะวดี  รายพิมาย
3. นางสาวลักษิณา   จันตานาม
4. นางสาวศิริธร   จิตติมณี
5. นายอภิวิชญ์  พลพานิช
 
1. นายจิรวัฒน์   แก่นเรณู
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคำกุ  ในกุ
2. เด็กหญิงฌาภัฏฐิฌาฎา  ชัยสนิท
3. นายณัฐภัทร   ทาอุปรงค์
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  เจ้าวอ
5. นายศักดิภัทร   องอาจ
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจองชัย   สิทธิเลิศชัยพร
2. นายธนะวัฒน์   จะฟะ
3. นางสาวภูวนิดา   ศรีลาทอง
4. นางสาววิภาภรณ์   อารยะกวิน
5. นายเอกวัฒน์  รัตนวงค์
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ   ชัยกันทะ
 
1. นางผ่องพรรณ   ไชยมงคล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายอรรถสิทธิ์  พรสกุลไพศาล
 
1. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   ขันมอญ
2. เด็กชายวิทวัส   แสงวงค์คำ
 
1. นางแสงจันทร์   นันตรัตน์
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายมนต์ชัย   ศรีสวาท
2. นางสาวอภิญญา   กันทะเสน
 
1. นางแสงจันทร์   นันตรัตน์
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งแก้ว   จันต๊ะ
2. นางสาวชนิกานต์   โมงยาม
3. เด็กหญิงนฤมล   สมใจ
4. เด็กหญิงนักคนู  เมืองเหมย
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  ปินใจนำ
6. นางสาวพรนิภา   เจริญศิลป์
7. นางสาวภัทรมัย   ใจจุมปู
8. นางสาวมาริสา   ลุงกอ
9. นางสาวสิริวิมล  ศรีวงค์
10. นางสาวสุวิสาข์   แสนขัด
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
3. นางสาวธนิมพร   ยารวง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขใจ
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   ขวัญดอกรัก
3. เด็กหญิงปิฏิยาภรณ์   ตะเคียนซก
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  กุลเทศ
6. เด็กหญิงวรรวิษา  วงค์แก้ว
7. เด็กหญิงอธิชาพร   สิทธิ
8. เด็กหญิงอธิตยา  ตันวิลาศ
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พุทธิมา
10. เด็กหญิงเมญาดา   หลวงโปทา
 
1. นายก้องเกียรติ  พิลาศร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์  กันธิยะ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร   ราวคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  มูลเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วันดี
4. เด็กชายพงศพร   ศรีภูธร
5. นายสะเมยละ  จะลอ
6. นายสิทธินนท์   ข้อโนนแดง
7. เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  คำเมือง
8. นายเจนณรงค์  ตาวงค์
9. เด็กชายเศรษฐวิษณ์   คำเมือง
 
1. นายชัยพร  สินันตา
2. นายเมธาพร  สุขะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวปริณดา   ดวงต๋า
2. นางสาวสุปวีณ์   รอดฮ้อย
 
1. นายสิริวัฒน์  ใจจาย
2. นายอรรถพล  ผาคำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวธนัญญา   ติ๊บปัญญา
2. นางสาวศิริลักษ์  ยานะจิตร
 
1. นายนิตินัย  โยนิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์  กันธิยะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กันธิมา
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวรายุทธ  จันเป็ง
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญทศ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายภานุวัตร   สมก๋าวิ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวนิจวิภา  มะตะโก
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ   บุญทศ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวยุวธิดา   ยานะสุทธิ์
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงโอ๋  กอนเลา
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายชยุตพงศ์   ขาวนวล
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา   ดำละเอียด
2. นางสาวลักขณา   อัศวภาดา
3. นายศุภสิน  จิตรหาญ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  สุริยะศร
2. เด็กชายนภวิทย์  สมัยทัน
3. นายพอเจตน์  ทองดี
4. นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ
5. นายไตรภพ  เฉียบแหลม
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรศักดิ์  เตปิน
2. นายปภพ  ทิพวรรณ
3. นายพาดิพู  บงกชผล
4. นายวิชัยชาญ  โชติเพ่น
5. นายเจริญ  พรมปั๋น
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพอเจตน์  ทองดี
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานุช  กุณนา
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไทยใหม่
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ใบผ่อง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลือโขง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวปภาวี  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อวนมาก
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
2. นายธนพล  ยี่ตันสี
3. นายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
4. เด็กชายนภัสกร  กุยแก้ว
5. นางสาวพรทิมล  ร่มพนาธรรม
6. นางสาวพรนภา  หนุ่มมะรัตน์
7. นางสาวพีชานิกา  จิตรหาญ
8. นายมงคล  กันทะลึก
9. นายวันเคอ  ลุงคำ
10. นางสาวสาวิตร์  คำใส
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
2. นางสาวจิดาภา  นามเสถียร
3. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
4. นางสาวนัสนันท์  ทุ่มจร
5. นางสาววาภาสิริ  กันทาอึ่ง
6. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. นายสัตตยา  ตันสุนำ
8. นายสุริโย  วงศ์ทวี
9. นายอนันต์  แก้วแปงจันทร์
10. นางสาวอรัญญา  คำแฮด
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางชลลดา  ขาวงาม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  เพชรพวง
 
1. นางมัลลิกา  ไชยชุมศักดิ์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักคณา  ไพบูลย์พิโรจน์
 
1. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ราณี  ดวงเต็ม
 
1. นางมัลลิกา   ไชยชุมศักดิ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 10 1. นางสาวช่อผกา  วรรณศรี
 
1. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกวินภพ  ทาอุปรงค์
 
1. นางไพลิน  ปิมปา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภาคิน  ฉันทะ
 
1. นางจิตตาภัทร์  สิทธิยศ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรีดียาภรณ์  แย้มฟัก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วศรีนวล
3. เด็กชายวรวุฒิ  ตันวิลาศ
4. เด็กชายอภิวิชญ์  คงอ่อน
5. เด็กหญิงอริสรา  คำผง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบุญตัน
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุ่นธง
2. นางสาวธัญชนก  คำมา
3. นางสาวธัญสินี  ดีเต๊ะ
4. นางสาวสรวีย์   วงค์แก้ว
5. นายอภิวัฒน์  ราตรี
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบุญตัน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณ์คำ
2. นายอนาวิล   ต้องใจ
 
1. นางสาวสุนิสา  กันยา
2. MissLI  ZHANG
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยลาวรรณ  ตั๋นคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กัลยา
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์  อำรุงสายชล
2. นางสาวศุจินทรา  จ่าปัน
 
1. นายนิคม  แสงสาม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชสา  จันทร์อินทร์
2. นางสาวโศรยา   สังมรรทร
 
1. นายนิคม  แสงสาม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิวิณี  ตะนัย
2. นายภานุพงศ์  ทองคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์   อินต๊ะวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  มือปุ๊
5. นางสาวสุมาลี   เชอมือ
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
2. นายนิคม  แสงสาม
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาสนา  ไมตรีญาติ
 
1. นางสาววิชุดา   สิทธิโฮ่ง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  แซ่มั่ว
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงนิธิพร  สุทธิผุย
 
1. นายวิทยา  เฉลียว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศพล  ผิวแดง
 
1. นายฐิติวัฒน์  ธนากิจเรืองรุ่ง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญภิรมย์   กันทะนะ
2. นางสาวดวงหฤทัย  ใจจาย
3. เด็กหญิงศิริพร   คำแดง
4. นายศุภกิจ   ธิสงค์
5. เด็กหญิงอชิรญา   ธิสงค์
 
1. นางสาวธีรรัตน์   อัจฉริยะศาสตร์
2. นางนภัสชญา   เมืองมูล
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราช์ญาภรณ์   ธิป๋า
2. นางสาวพรรณนิภา   กันทะปัน
3. นายยศพล   ผิวแดง
4. นางสาวอริสรา   รัตนสุภา
5. นางสาวเปรมิกา   เป็งใจ
 
1. นางสาวธีรรัตน์   อัจฉริยะศาสตร์
2. นางมัทนา   กุลชัย
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ดวงเต็ม
2. นายพัฒนากร   ตะกรุดทอง
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ปกแก้ว
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวขวัญจิรา   ชัยมูลวงค์
2. นางสาวภานรินทร์   ริยะนา
3. นายวีรวุฒิ   ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา   ตาต๊ะคำ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายอนุพงค์  มาบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ปานพูน
2. เด็กหญิงอภิรดา   กองใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลนันทน์  โชติเทียนชัยวัต
2. เด็กหญิงศุภานันท์  สิงห์ยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจันจิรา   เปียงแหล่
2. นางสาวอริสรา   รัตนสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทากูล
2. เด็กหญิงพัชรีพร   จิ่งต่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล   มณีวรรณ์
2. นายเกษฎา   สมเวที
 
1. นายพิภพ  อุ่นคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนัชชา   ชุมศรี
2. นางสาวหัสยา   ขาวใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  สุริยะศร
2. นายสรวิชญ์   บุญเสรฐ
 
1. นายนัฐวุฒิ   จิตรจักร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิติกา   ตุ้ยสมุทร
2. เด็กชายนัทธภพ  ติ๊บต่อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายนัฐวุฒิ  จิตรจักร์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรวิชญ์   ดอกหอม
2. นายเจษฎาภรณ์  ปุ๊ดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.34 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสันติภาพ   มะโนวงค์
2. นายเจษฎาพงษ์  ปุ๊ดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวจันจิรา   คำใส
2. นางสาวศิริวรรณ   โมงยาม
3. นางสาวไพลิน   อินทร์เพ็ญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐณิชา   ทิพย์ชัย
2. นางสาวพรปวีณ์   ศรีบัณดิษฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วรโชติวนาไพร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงณัฐชนน   จรรยา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   จรรยา
5. เด็กหญิงทิพปภา   แอดู
6. เด็กหญิงเอ๋   แสงขอด
 
1. นางอำพร  ชัยศิลบุญ
2. นางเรณู  กันทา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร   ลอฟู
2. นางสาวทิพย์รัตน์   รักโค
3. นางสาวนพมาศ  เต๋จะยา
4. นายนฤมินทร์  ยานะ
5. นางสาวสุขาวดี   สมแสง
6. นางสาวเกษวรินทร์  เลิศคำฟู
 
1. นางอำพร  ชัยศิลบุญ
2. นางเรณู  กันทา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   จะที
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วคำแดง
3. นางสาวศันศนีย์   ร่มพนาธรรม
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นางศิริจันทร์   สุทำทาน
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์ต๊ะน๊ะ
2. นางสาวปณิดา   อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ   นุโพ
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์   ราชสมศรี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยแก่น
2. นางสาวปฐมพร   แก้ววัง
3. นางสาวสรัลนุช   คำภีระ
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอัมพร   ชัยศิลบุญ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรฑริกา   ทองสี
2. นางสาวดาริกา   ชุมภู
3. นางสาวสุพรรษา   สมยศ
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอำพร  ชัยศิลบุญ