สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นันแก้ว
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวิชาดา  ใจเร็ว
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเบญจพร  บุญรอด
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวชมพู  มาเยอะ
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงทัดดาว  นันแก้ว
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นายประจัก  พันธัง
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.16 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   มาตขาว
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญดาว  นันแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
2. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 80.29 ทอง 5 1. นางสาวประภัส   มาเยอะ
2. นางสาวอาชิว  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
2. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชาลิสา   เหอตระกูล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นาเย
 
1. นายคมศร  ขันตี
2. นางอุบลรัตน์  คำแก่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นางสาวลลิตา  แซ่ลิ้ว
2. นางสาววิมพ์วิภา  เขตพิมล
 
1. นายคมศร  ขันตี
2. นางธัญธิชา  ปัญญา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติยา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางอุบลรัตน์  คำแก่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายเสถียร   โคอิดะ
 
1. นางอุบลรัตน์  คำแก่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายกิตติสิทธิ์   เชาว์พีรกุล
 
1. นางธัญธิชา  ปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาโซ   มาเยอะ
 
1. นางธัญธิชา  ปัญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  แลเชอะ
2. นายจีรศักดิ์  แซ่ลี
3. นางสาวปวีณ์นุช  เล่าป่า
 
1. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
2. นายสุชาติ  สมงาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  แจ่มเจริญ
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ศรีรักษ์
3. นางสาวอัจฉราพร  นุราช
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นางสาวขวัญฤทัย  คำฝาเชื้อ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.27 ทองแดง 9 1. เด็กชายนพดล  แซ่ลู่
2. เด็กชายเอกวัฒน์  จะอู
 
1. นายภาคภูมิ  มณีวรรณ
2. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.29 ทองแดง 7 1. เด็กชายทศพล  แซ่ล่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรมกุล
 
1. นายภาคภูมิ  มณีวรรณ
2. นางจิณห์วรา  จันทราภินันท์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.89 ทอง 6 1. เด็กชายกสิณ  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงกิ่งลดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ย่อเบี้ยว
4. เด็กชายมานพ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ตุลรชตโภคิน
 
1. นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.13 ทอง 5 1. นางสาวขจีนุช  จะสอ
2. นางสาวนานุ  จะหา
3. นางสาวบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
4. นางสาวพิมพา  จูเปาะ
5. นางสาวเจนจิรา  จู่ปอ
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิธิชีรกัณฑ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์   แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภสร   แซ่ซุ่ย
4. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เล่าป่า
5. เด็กชายศุภวิชญ์  มูลสาคำ
 
1. นายวิรุตน์   เตรียมทนะ
2. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญา  ไคล้สา
2. เด็กชายสิรภัทร   ขวัญเอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
2. นายวิรุตน์   เตรียมทนะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.37 เงิน 8 1. นายณัฐชัย   แซ่ก่อ
2. นางสาวอัจชรีย์  เวียงบรรพต
 
1. นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
2. นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โซคากุ
2. เด็กหญิงธันยพร  คีรีคามสุข
 
1. นายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
2. นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวมะลิวัลย์  ยาเปียง
2. นางสาวสุธิมา  มาเยอะ
 
1. นายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
2. นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวฟาติมา  เทพจักร
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอามือ  เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายอาถู่  คะล่า
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นายไชเชษฐ์  เชอหมื่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงหมี่ตุ๊  อุ่ยแมะ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวพรทิภา   นวลบุญ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธงชัย  เชอหมื่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ตีมู
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกัญจนา  แซ่หาง
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจำนง  บวรธำรงค์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรมาศ   บุญรอด
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจำนง  บวรธำรงค์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมัยธร   ศรีโพธิ์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวดลพร   โชคทรัพย์อนันท์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จะแฮลา
2. เด็กหญิงกัลยา   แซ่ล่อ
3. เด็กหญิงขวัญนภา   มลทา
4. เด็กหญิงขวัญใจ   มาเยอะ
5. เด็กหญิงจารุณี  ปู่มู่
6. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ลี้
7. เด็กชายจิตพล  วิทูนสกุณา
8. เด็กหญิงชมพูนุท   ภัคคพัฒนเดช
9. เด็กหญิงซาลามา   เชอหมื่อ
10. เด็กชายณฐกร   เยอะซอ
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   เยอะซอ
12. เด็กหญิงธนารัตน์   ปรีชามิตรกุล
13. เด็กหญิงธิภาพร  แซ่ห่วง
14. เด็กชายนนฑากิตต์  จงรุ่งเรืองชัย
15. เด็กชายนาที  ลาหู่
16. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   จะโล
17. เด็กหญิงลดาวัลย์   สามคำ
18. เด็กหญิงวรรณศิริ   จะสอ
19. เด็กหญิงวรัญญา  จารุวาทิน
20. เด็กหญิงวริศรา   เชิดชูพร
21. เด็กหญิงศิรภัสร   แซ่จัง
22. เด็กหญิงศิริพร   แชหมื่อ
23. เด็กชายศุภกร  วินิจวงษ์พนา
24. เด็กชายสมชาย  แซ่หม่อ
25. เด็กชายสมชาย    แสง
26. เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่หยี่
27. เด็กหญิงสุปรียา   วัฒนาโชคเจริญ
28. เด็กหญิงหมีผ่า   เชอหมื่อ
29. เด็กหญิงหมี่ก๋า   แลเชอะ
30. เด็กหญิงหมี่เยอะ   เชอหมื่อ
31. เด็กชายอภินันท์   จะแล
32. เด็กหญิงอรวรรณ    แซ่แจ๋ว
33. เด็กชายอาย่า   มาเยอะ
34. เด็กหญิงอาหมื่อ  เชอหมื่อ
35. เด็กชายอาหย่ง   แซ่ลี
36. เด็กหญิงอาเบียว    มาเยอะ
37. เด็กหญิงเยาวพา   แซ่ลี้
38. เด็กหญิงเสาณีย์   นาเย
39. เด็กหญิงเสาวนีย์   เงาศรี
40. เด็กชายเอกชัย   จะอื่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
2. นายพินิจ  ตาจีน
3. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
4. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา
5. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
6. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
7. นางจินห์วรา  จันทราภินันท์
8. นางสาวกาญจน์สุชญา   บุญพิศุทธิ์ธนา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชวัลนุช   กิจจาพัฒนากุล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไพโรจน์   แซ่หอ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญธิตา   จองแหล่ง
 
1. นางสาวปทุมวัน   สำนึกตน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณา   ธนเจริญอติคุณ
 
1. นางสาวกาญจน์สุชญา   บุญพิศุทธิ์ธนา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุปรียา   วัฒนาโชคเจริญ
 
1. นางสาวดวงชีวัน   สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวศิวภา   ตามัน
 
1. นางสาวดวงชีวัน   สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิดา   จารุทยากรกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เกา
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวอุษา   ทวีกิตติคุณ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชนิกา   วงศ์วิภูษา
2. นางสาวมาลี  จะแล
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวอุษา   ทวีกิตติคุณ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา   ไหมคำ
2. นางสาววรรณวิไล  พรโชคเมธา
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวอุษา   ทวีกิตติคุณ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชนิภา    กะป๋า
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาหย่อ  แสงจัง
2. เด็กชายพีรพัทร์  ทัศไนยเมธากุล
 
1. นางสาวกาญจน์สุชญา   บุญพิศุทธิ์ธนา
2. นางสาวปานทิพย์  โปทา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวปริณดา  ทองอิน
 
1. นางสาวกาญจน์สุชญา   บุญพิศุทธิ์ธนา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยาพร  แสงลี่
2. เด็กหญิงกาญจนา  จาโย่
3. เด็กหญิงสุภัสสร  มาเยอะ
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
2. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตติกาล  ใจเร็ว
2. นางสาวศรีนวล  ลุงหนั่นต๊ะ
3. นางสาวอรสา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
2. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัทธพล   แซ่ย่าง
2. เด็กชายรามิล   มาเยอะ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา   คำมูล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายภูริ   แซ่ย่าง
2. เด็กชายอภิชัย   พนาพิพัฒน์สุข
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา   คำมูล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาต   ยืนยงกุล
2. นายสุวัฒน์   ไทยวัตเขตต์
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี   พรหมณี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรูญโรจน์  แซ่ยิ่ง
2. เด็กชายตี๋ตี๋   แซ่เจ้า
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี   พรหมณี
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายบุญฤทธิ์   นามแก้ว
2. นายโยชา   ซาคำ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายธีรเดช  คำแก่น
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายธเนศ  อาดำ
2. นายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี   พรหมณี
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวเกษร    ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงรัญยา   นายเลียง
3. เด็กหญิงอรพรรณ   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวชลิตตา   คำมูล
2. นางสาวนัทธิณี   พรหมณี
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรีมล  ปะโอ
2. เด็กชายสมชาย  จิรนิมิตนันท์
3. เด็กชายสิทธิโชค  อาชอง
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวศิรินทิพย์   รินเที่ยง
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  สกลวัชรา
2. เด็กชายนวัติ  อาดำ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  คีรีคามสุข
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
2. นางสาวนัทธินี  พรหมณี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภิศ  เชอมือ
2. เด็กหญิงปิยะพร  ธนวัฒน์พัชร
3. เด็กหญิงวีรยา  แซ่เซีย
4. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่เจอว
5. เด็กหญิงสุพัตรา  รักยอดยิ่ง
6. เด็กหญิงเจนจิรา   มาเยอะ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
69 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   อายี
2. เด็กหญิงนุชจิรา  คะหล่ากู่
3. เด็กหญิงภัทชราพร  ดวงสนิท
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  แสงลี่
2. เด็กชายศักดา  จะสอ
3. เด็กชายอาหลู่  เชียว
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  แซ่ก่อ
2. นางสาวดวงฤดี  ทองอิน
3. นางสาวสุธิมา   แลเชอะ
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์  จะทอ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เพิ่มพูนวรสิริ
3. เด็กหญิงมารีย์  ไทยใหญ่
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  คีรีคามสุข
2. นางสาวนงนุช  โซคากุ
3. นางสาวปรียานุช   โซคากุ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสรา  จะหา
2. เด็กหญิงสุปราณี  กุลยงสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   มอโป๊ะกู่
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  หลีจ๊ะ
2. นางสาวจิดาภา  จะเต๊าะ
3. นางสาวชุติภัทร  แลเชอ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม