สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  สุริยศ
 
1. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิดา   ยานะจิตต์
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐฐาไนย  เหล็กเพชร
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวินธิดา   เจริญศรี
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค  ประภัคปัญญา
2. นางสาวนัฐนรี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
2. นางสาวสุภาวดี   ไชยยา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพู่  ลุงออ
2. นายธิติภน  วงค์เจริญ
3. นางสาวรัชฎา  มาเยอะ
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่โอ้ว
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  กันทะวงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  จารุวัฒน์กุล
3. นางสาวอรทิพย์ฉัตร   ยอดบุญ
 
1. นางจีรพร  กองจาย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวชิตาพร  สมตา
2. นางสาวน้ำทิพย์  สุภาวดี
3. นางสาวลลิตา  ตั๋นคำ
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่โอ้ว
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  กองแก้ว
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรฤทธิ์   แก้ววิโรจน์
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเสาวณีย์   คำฟู
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบูดอ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   นะตู่
3. นายศุภกิตต์   สายต๋อย
 
1. นางดวงมณี   แสงม่วง
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
3. เด็กหญิงวรัลชญาน์  วิชาคำ
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
2. นางบุศกร  กสิผล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร   ใบผ่อง
2. นางสาววรพรรณ   ทานศิลา
3. นางสาววิลาวรรณ   ยาวิชัย
 
1. นางสาวรพีพร   สมใจ
2. นายณัฏฐนิช  ฟูฟุ้ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมุธิตา   เฉียบแหลม
2. นางสาวสุภัสสร   ชัยนาท
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปราญชลี   ชะอุ่ม
2. นางสาวสุปรียา   ขัติวงค์
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิทย์  ชูจิตร
2. นายอนุศิษฎ์  คิดถูก
 
1. นายฉลอง   สุยะวงค์
2. นายเกียรติภูมิ   กองจาย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร   คำสุกัน
2. เด็กชายณัฐภัทร   คำสุกัน
3. เด็กหญิงธนภรณ์   กันทะวงค์
4. เด็กหญิงพัณณิตา   บุญญาศรี
5. เด็กชายอนุชา   นวลคำมา
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา   ใจแก้ว
2. นางสาวชนิดา   พรหมเสน
3. นางสาวณัฐพร   คำกาพย์
4. นางสาวธนิชา   ยังไว
5. นางสาวภัทรดา   กรสวรรค์
 
1. นายเกษม   ปิมปา
2. นางสาวธนิมพร  ยารวง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   กันธะนิต
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญชัย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยยอดแก้ว
4. เด็กหญิงปพิชญา   ธงชัยธนาวุฒิ
5. เด็กหญิงรัฐนันท์   บุญทา
 
1. นายสุวิทย์  สึตื้อ
2. นางสาวธนิมพร   ยารวง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคำกุ  ในกุ
2. เด็กหญิงฌาภัฏฐิฌาฎา  ชัยสนิท
3. นายณัฐภัทร   ทาอุปรงค์
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  เจ้าวอ
5. นายศักดิภัทร   องอาจ
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ   ชัยกันทะ
 
1. นางผ่องพรรณ   ไชยมงคล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายอรรถสิทธิ์  พรสกุลไพศาล
 
1. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   ขันมอญ
2. เด็กชายวิทวัส   แสงวงค์คำ
 
1. นางแสงจันทร์   นันตรัตน์
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งแก้ว   จันต๊ะ
2. นางสาวชนิกานต์   โมงยาม
3. เด็กหญิงนฤมล   สมใจ
4. เด็กหญิงนักคนู  เมืองเหมย
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  ปินใจนำ
6. นางสาวพรนิภา   เจริญศิลป์
7. นางสาวภัทรมัย   ใจจุมปู
8. นางสาวมาริสา   ลุงกอ
9. นางสาวสิริวิมล  ศรีวงค์
10. นางสาวสุวิสาข์   แสนขัด
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
3. นางสาวธนิมพร   ยารวง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร   ราวคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  มูลเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วันดี
4. เด็กชายพงศพร   ศรีภูธร
5. นายสะเมยละ  จะลอ
6. นายสิทธินนท์   ข้อโนนแดง
7. เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  คำเมือง
8. นายเจนณรงค์  ตาวงค์
9. เด็กชายเศรษฐวิษณ์   คำเมือง
 
1. นายชัยพร  สินันตา
2. นายเมธาพร  สุขะ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญทศ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวนิจวิภา  มะตะโก
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงโอ๋  กอนเลา
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา   ดำละเอียด
2. นางสาวลักขณา   อัศวภาดา
3. นายศุภสิน  จิตรหาญ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  สุริยะศร
2. เด็กชายนภวิทย์  สมัยทัน
3. นายพอเจตน์  ทองดี
4. นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ
5. นายไตรภพ  เฉียบแหลม
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรศักดิ์  เตปิน
2. นายปภพ  ทิพวรรณ
3. นายพาดิพู  บงกชผล
4. นายวิชัยชาญ  โชติเพ่น
5. นายเจริญ  พรมปั๋น
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพอเจตน์  ทองดี
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานุช  กุณนา
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไทยใหม่
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ใบผ่อง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวปภาวี  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อวนมาก
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
2. นายธนพล  ยี่ตันสี
3. นายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
4. เด็กชายนภัสกร  กุยแก้ว
5. นางสาวพรทิมล  ร่มพนาธรรม
6. นางสาวพรนภา  หนุ่มมะรัตน์
7. นางสาวพีชานิกา  จิตรหาญ
8. นายมงคล  กันทะลึก
9. นายวันเคอ  ลุงคำ
10. นางสาวสาวิตร์  คำใส
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
2. นางสาวจิดาภา  นามเสถียร
3. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
4. นางสาวนัสนันท์  ทุ่มจร
5. นางสาววาภาสิริ  กันทาอึ่ง
6. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. นายสัตตยา  ตันสุนำ
8. นายสุริโย  วงศ์ทวี
9. นายอนันต์  แก้วแปงจันทร์
10. นางสาวอรัญญา  คำแฮด
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางชลลดา  ขาวงาม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักคณา  ไพบูลย์พิโรจน์
 
1. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรีดียาภรณ์  แย้มฟัก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วศรีนวล
3. เด็กชายวรวุฒิ  ตันวิลาศ
4. เด็กชายอภิวิชญ์  คงอ่อน
5. เด็กหญิงอริสรา  คำผง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบุญตัน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณ์คำ
2. นายอนาวิล   ต้องใจ
 
1. นางสาวสุนิสา  กันยา
2. MissLI  ZHANG
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาสนา  ไมตรีญาติ
 
1. นางสาววิชุดา   สิทธิโฮ่ง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญภิรมย์   กันทะนะ
2. นางสาวดวงหฤทัย  ใจจาย
3. เด็กหญิงศิริพร   คำแดง
4. นายศุภกิจ   ธิสงค์
5. เด็กหญิงอชิรญา   ธิสงค์
 
1. นางสาวธีรรัตน์   อัจฉริยะศาสตร์
2. นางนภัสชญา   เมืองมูล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราช์ญาภรณ์   ธิป๋า
2. นางสาวพรรณนิภา   กันทะปัน
3. นายยศพล   ผิวแดง
4. นางสาวอริสรา   รัตนสุภา
5. นางสาวเปรมิกา   เป็งใจ
 
1. นางสาวธีรรัตน์   อัจฉริยะศาสตร์
2. นางมัทนา   กุลชัย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ดวงเต็ม
2. นายพัฒนากร   ตะกรุดทอง
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ปกแก้ว
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายอนุพงค์  มาบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ปานพูน
2. เด็กหญิงอภิรดา   กองใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  สุริยะศร
2. นายสรวิชญ์   บุญเสรฐ
 
1. นายนัฐวุฒิ   จิตรจักร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรวิชญ์   ดอกหอม
2. นายเจษฎาภรณ์  ปุ๊ดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วรโชติวนาไพร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงณัฐชนน   จรรยา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   จรรยา
5. เด็กหญิงทิพปภา   แอดู
6. เด็กหญิงเอ๋   แสงขอด
 
1. นางอำพร  ชัยศิลบุญ
2. นางเรณู  กันทา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   จะที
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วคำแดง
3. นางสาวศันศนีย์   ร่มพนาธรรม
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นางศิริจันทร์   สุทำทาน
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์ต๊ะน๊ะ
2. นางสาวปณิดา   อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ   นุโพ
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์   ราชสมศรี
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยแก่น
2. นางสาวปฐมพร   แก้ววัง
3. นางสาวสรัลนุช   คำภีระ
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอัมพร   ชัยศิลบุญ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรฑริกา   ทองสี
2. นางสาวดาริกา   ชุมภู
3. นางสาวสุพรรษา   สมยศ
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอำพร  ชัยศิลบุญ