สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนรินญากร   บุญชัยวงค์
 
1. นางสาวกนกพร   ไทยใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงทวย  ลุงออ
 
1. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธศร   เจริญ
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71.16 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญา   เตจา
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา   กันติยะ
2. เด็กหญิงวิภาวี   แลเชอกู่
 
1. นายปิยะพงษ์   ยอดรัก
2. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอิสราพร   ต๋าคำมา
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัญญดา   ปลอดกระโทก
2. นางสาววรัญญา  ก๋องแสน
3. นายศานตราวุฒิ  กุณะ
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนากร   ตะกรุดทอง
2. เด็กชายอภิชาติ  เพชรสุวรรณ
 
1. นายสุจินต์  ใจซื่อ
2. นายณัฐพล  เหม็งทะเหล็ก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวิวัฒน์  สายะ
2. นายวรจักร  ขันคำ
 
1. นายสุพจน์  ศรีธนะ
2. นางสาวลักษณียา  กองแสน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภควดี  ปิยะเกษม
 
1. นายจักร์  เต็มรัก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา   นันทวรรณ
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ทุ่มจร
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริณดา  ดวงต๋า
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิติภัทร์  สิทธิปัญญา
2. นางสาววาริศา  เทวสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กองหมี
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤนาจ  แสนเพชร
2. นางสาวมาลี   ฉั่วจา
3. นางสาวอักษรภัค   บุญศรี
 
1. นางดวงเดือน  สมศักดิ์
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.08 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา   ฦาชา
2. เด็กหญิงทิตยา   ดวงเทพ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ปากหวาน
 
1. นางสาวรพีพร   สมใจ
2. นางสาวสุพัตรา  รับสถาน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนัยเนตร  คงคำเปา
2. นางสาวปิยะวดี  รายพิมาย
3. นางสาวลักษิณา   จันตานาม
4. นางสาวศิริธร   จิตติมณี
5. นายอภิวิชญ์  พลพานิช
 
1. นายจิรวัฒน์   แก่นเรณู
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจองชัย   สิทธิเลิศชัยพร
2. นายธนะวัฒน์   จะฟะ
3. นางสาวภูวนิดา   ศรีลาทอง
4. นางสาววิภาภรณ์   อารยะกวิน
5. นายเอกวัฒน์  รัตนวงค์
 
1. นายชานันท์   สุวันโน
2. นางสาวอนุตตรีย์   นภพลภูมิสิริ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายมนต์ชัย   ศรีสวาท
2. นางสาวอภิญญา   กันทะเสน
 
1. นางแสงจันทร์   นันตรัตน์
2. นางวันเมษา   แก่นเรณู
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขใจ
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   ขวัญดอกรัก
3. เด็กหญิงปิฏิยาภรณ์   ตะเคียนซก
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  กุลเทศ
6. เด็กหญิงวรรวิษา  วงค์แก้ว
7. เด็กหญิงอธิชาพร   สิทธิ
8. เด็กหญิงอธิตยา  ตันวิลาศ
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พุทธิมา
10. เด็กหญิงเมญาดา   หลวงโปทา
 
1. นายก้องเกียรติ  พิลาศร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์  กันธิยะ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวธนัญญา   ติ๊บปัญญา
2. นางสาวศิริลักษ์  ยานะจิตร
 
1. นายนิตินัย  โยนิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์  กันธิยะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กันธิมา
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายภานุวัตร   สมก๋าวิ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวยุวธิดา   ยานะสุทธิ์
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลือโขง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ราณี  ดวงเต็ม
 
1. นางมัลลิกา   ไชยชุมศักดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุ่นธง
2. นางสาวธัญชนก  คำมา
3. นางสาวธัญสินี  ดีเต๊ะ
4. นางสาวสรวีย์   วงค์แก้ว
5. นายอภิวัฒน์  ราตรี
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบุญตัน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยลาวรรณ  ตั๋นคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กัลยา
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์  อำรุงสายชล
2. นางสาวศุจินทรา  จ่าปัน
 
1. นายนิคม  แสงสาม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิวิณี  ตะนัย
2. นายภานุพงศ์  ทองคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์   อินต๊ะวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  มือปุ๊
5. นางสาวสุมาลี   เชอมือ
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
2. นายนิคม  แสงสาม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงนิธิพร  สุทธิผุย
 
1. นายวิทยา  เฉลียว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศพล  ผิวแดง
 
1. นายฐิติวัฒน์  ธนากิจเรืองรุ่ง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวขวัญจิรา   ชัยมูลวงค์
2. นางสาวภานรินทร์   ริยะนา
3. นายวีรวุฒิ   ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา   ตาต๊ะคำ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลนันทน์  โชติเทียนชัยวัต
2. เด็กหญิงศุภานันท์  สิงห์ยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจันจิรา   เปียงแหล่
2. นางสาวอริสรา   รัตนสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทากูล
2. เด็กหญิงพัชรีพร   จิ่งต่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.34 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสันติภาพ   มะโนวงค์
2. นายเจษฎาพงษ์  ปุ๊ดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
37 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวจันจิรา   คำใส
2. นางสาวศิริวรรณ   โมงยาม
3. นางสาวไพลิน   อินทร์เพ็ญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร   ลอฟู
2. นางสาวทิพย์รัตน์   รักโค
3. นางสาวนพมาศ  เต๋จะยา
4. นายนฤมินทร์  ยานะ
5. นางสาวสุขาวดี   สมแสง
6. นางสาวเกษวรินทร์  เลิศคำฟู
 
1. นางอำพร  ชัยศิลบุญ
2. นางเรณู  กันทา