สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ไชยรินทร์
 
1. นางสาวกนกพร   ไทยใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐวิภา   ไพเราะ
 
1. นางจานทองบุญ   กลมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุวดี  แก้วแดง
2. เด็กชายอภิวุฒิ   หมื่นปัญญา
 
1. นางสาวสุภาพร   จันทร์คำ
2. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลฉัตร  จันทร์ติ๊บ
2. นางสาวรัตน์ตนัย   วังช่วย
3. นางสาวอภิสรา   คนขยัน
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.46 ทองแดง 8 1. นายวรวิทย์  ชูจิตร
2. นายอนุศิษฎ์  คิดถูก
 
1. นายฉลอง   สุยะวงค์
2. นายเกียรติภูมิ   กองจาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวปริณดา   ดวงต๋า
2. นางสาวสุปวีณ์   รอดฮ้อย
 
1. นายสิริวัฒน์  ใจจาย
2. นายอรรถพล  ผาคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวรายุทธ  จันเป็ง
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ   บุญทศ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายชยุตพงศ์   ขาวนวล
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  เพชรพวง
 
1. นางมัลลิกา  ไชยชุมศักดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภาคิน  ฉันทะ
 
1. นางจิตตาภัทร์  สิทธิยศ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชสา  จันทร์อินทร์
2. นางสาวโศรยา   สังมรรทร
 
1. นายนิคม  แสงสาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  แซ่มั่ว
 
1. นายชินชัย  แก้วนิมิตสิริกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล   มณีวรรณ์
2. นายเกษฎา   สมเวที
 
1. นายพิภพ  อุ่นคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิติกา   ตุ้ยสมุทร
2. เด็กชายนัทธภพ  ติ๊บต่อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายนัฐวุฒิ  จิตรจักร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐณิชา   ทิพย์ชัย
2. นางสาวพรปวีณ์   ศรีบัณดิษฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ