สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขัติวงษ์
 
1. นายสุจินต์  ใจซื่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษชนพงศ์   ก้อนทองสิงห์
 
1. นางจีรพร  กองจาย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  อภัยโรจน์
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุฐิตา   เปี้ยเขียว
2. นางสาวสุทธิดา   เปี้ยเขียว
3. นายอธิป   เชาวเลิศโสภา
 
1. นางดวงมณี   แสงม่วง
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 10 1. นางสาวช่อผกา  วรรณศรี
 
1. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกวินภพ  ทาอุปรงค์
 
1. นางไพลิน  ปิมปา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนัชชา   ชุมศรี
2. นางสาวหัสยา   ขาวใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์