::sm-msn1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
14. 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
14. 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
15. 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
5. 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
46. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
12. 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
16. 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
17. 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
18. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
20. 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
21. 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
22. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
23. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
24. 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
25. 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
26. 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27. 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
28. 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
6. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

012 คอมพิวเตอร์

1. 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
9. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

013 หุ่นยนต์

1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
6. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
7. 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
8. 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
7. 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
8. 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
11. 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
13. 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
14. 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
15. 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
16. 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 
12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]