งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สนาม 21 ก.ย. 2561 09.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข 083 - 3194004
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
ติดต่อประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข 083 - 3194004
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 21 ก.ย. 2561 09.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษสุดา นิลสวิท 095 - 4529591
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 1 ฉัฐราชบารมี ห้อง โสตทัศนุปกรณ์ 21 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวรัชนี วงศ์ตะวัน 082 - 1919646
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 1 ฉัฐราชบารมี ห้อง โสตทัศนุปกรณ์ 21 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวรัชนี วงศ์ตะวัน 082 - 1919646
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 21 ก.ย. 2561 09.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข 083 - 3194004
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 21 ก.ย. 2561 09.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข 083 - 3194004


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]