งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 1 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร ประกาศศิลปิน ห้อง ศิลปะ 2 21 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 ติดต่อประสานงาน นางสาวชัชว์รี พรมพิทักษ์ 081 - 5312452


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]