สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 56 29 24 109 96 19 4 1 119
2 ขุนยวมวิทยา 45 27 9 81 82 13 2 2 97
3 ปายวิทยาคาร 27 25 17 69 66 14 2 2 82
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 13 15 42 47 12 3 5 62
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 8 11 18 37 38 10 3 3 51
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 6 12 26 30 10 4 5 44
7 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 6 4 18 21 2 6 7 29
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 5 5 10 15 7 6 1 28
รวม 166 122 104 392 395 87 30 26 512