สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 56 29 24 109 96 19 4 1 119
2 ขุนยวมวิทยา 46 27 9 82 83 13 2 2 98
3 ปายวิทยาคาร 27 25 17 69 66 14 2 2 82
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 13 15 42 47 12 3 5 62
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 10 11 18 39 40 10 3 3 53
6 ราชประชานุเคราะห์ 34 9 6 4 19 22 2 6 7 30
7 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 6 12 26 30 10 4 5 44
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 5 5 10 15 7 6 1 28
รวม 170 122 104 396 399 87 30 26 516