เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพัฒนา กันอาทา ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายจรัส ลำทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวัชระ ยะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางภัทราปภา บัวอาจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอรรณพ สิทธิสาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
13 ว่าที่ ร.ต. อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายนิพกร กอชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายอรรณพ สิทธิสาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายสมบัติ มูลทา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
29 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้างจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัว คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางมยุรา ปัญญาวงค์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสุพัฒตา โนทะนะ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายวสันต์ กิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางชุติม ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายนิพกร กอชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายสมบัติ มูลทา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
44 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นายสมเพชร งามธุระ โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
51 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
52 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
53 นายประทีป ปัญญานะ โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
54 นายนิพกร กอชาลี โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
55 นายเกรียงไกร คำมอญ โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
56 นายณรงค์ชัย ไชยสลี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
57 นายภูสิทธิ์ การินทร์ โรงเรียนสา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน  
58 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางจุฬารัตน์ สุทธการ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นางณิชารีย์ น้อยราช ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นางสาววจีพร แก้วหล้า ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นางภัทราปภา บัวอาจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นางลัดดา มหานิล ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นายมงคลชัย อาราธนกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นายธนากร สอนใจ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นางสุพัตรา ลังกาใจ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
72 นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายยอดชาย คำชาย ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายพิเชษฐ์ ใบยา ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายจิรัฏฐ์ กาละดี ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายณภัทร พานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นางสาวฤทัยรัตน์ เมืองคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายอรรณพ สิทธิสาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นางประภาภรณ์ นะไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศพาพวน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นางปวีณา ปิ่นทอง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายอรรณพ สิทธิสาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นายอภิราม งานชูกิจ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายศศกร เฟื่องนิคม ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นางศิวรินทร์ ตาเต็ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายพิสิษฐ์ สวนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นายวีระพล สุภาวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายณัฐพล ทักษณา โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายนิรุตติ์ เชียงรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นายประทีป ปัญญานะ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายสุพจน์ เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นายสมพักษ์ จิตอารี ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นางสาวนิลกาญจน์ ไชยโย ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นางชลกานต์ กันทะสอน แม่บ้านประจำอาคาร 5 โรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายนิวัฒน์ พันน้อย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นางสาวจิดาภา ศรีมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นางอรุณี ชัยพิชิต ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
120 นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นายอภิราม งานชูกิจ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นางปิยมาศ พาใจธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นางสาวอัขฉริยา สารถ้อย ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นายอลงกต สุทธการ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายศศกร เฟื่องนิคม ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายสมบัติ มูลทา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นายสมภพ ใจบุญ ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นายกิตติ นุชนารถ ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นายปรีชา โพธิวัง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
135 นายสมพงษ์ ชมพู ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
136 นายธรานุสรณ์ จันเป็ง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
137 นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นายดิเรก สุธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นางเรณุมาส นวลละม้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายปรัชญา สมณะช้างเผือก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายสุกิจ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นางปิยมาศ พาใจธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นางสาวอัขฉริยา สารถ้อย ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นายอลงกต สุทธการ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
148 นายสมบัติ มูลทา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
149 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
150 นายกิตติ นุชนารถ ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 นายปรีชา โพธิวัง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 นายสมพงษ์ ชมพู ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 นายธรานุสรณ์ จันเป็ง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 นายนัด เมืองแก้ว ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นายอนันต์ชัย ขอดเตชะ เจ้าหน้าที่ห้องโสตฯ โรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
158 นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
159 นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
160 นางณิชารีย์ น้อยราช ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
161 นางภัทราปภา บัวอาจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
162 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
163 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
164 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
165 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
166 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
167 นางสุรางคณา กาวีปลูก ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
168 นายภคพล วัฒนะ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
169 นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
170 นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
171 นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
172 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
173 นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
174 นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
175 ครูวรรณิศา จินนะ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
176 ครูวรรณี ปันอ้าย ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
177 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
178 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
179 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
180 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
181 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
182 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
183 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
184 นางสุรางคณา กาวีปลูก ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
185 นายภคพล วัฒนะ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
186 นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
187 นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
188 นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
189 นายเกรียงไกร คำมอญ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
190 นายประทีป ปัญญานะ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
191 นายสุพจน์ เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
192 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
193 นายภูสิทธิ์ การินทร์ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
194 นายสิทธิโชค เครือตา โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขัน  
195 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
196 นายวาธิต บัวมีธูป ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
197 นายอลงกต สุทธการ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
198 นายธันยกานต์ อนุพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
199 นายบดินทร์ นุดวงแก้ว ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
200 นายจำเริญ นิลพร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
201 นายดิเรก สุธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
202 นายปรัชญา สมณะช้างเผือก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
203 นายสุกิจ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
204 นายเชิด ปันแปง ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
205 นายธรรมนูญ พันชน เจ้าหน้าที่โสตโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
206 นายธรรมนูญ พันชน เจ้าหน้าที่โสตโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
207 นางกิ่งกาญจน์ สมจิตต์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
208 นางภัทราปภา บัวอาจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
209 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
210 นางสุภาพ นากาศ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
211 นายเชิด ปันแปง ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
212 นางอารีย์ พิเคราะห์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
213 นางรัชชนก จิตระวงศ์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
214 นางสุทธิสา สุทธิแสน ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
215 นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
216 นายพีรพงศ์ เพชรกันหา ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
217 นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
218 นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
219 นายอนันต์ชัย ขอดเตชะ เจ้าหน้าที่โสตโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
220 นางสาวภาวินี ลำน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประช่าพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
221 นางอนงค์ลักษณฺ์ มโนวงค์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
222 นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
223 นางจุฬารัตน์ สุทธการ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
224 นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
225 นางสาวกนกพร แซ่ปัง ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
226 นางสาวเยาวภา โนพวน ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
227 นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชย ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
228 นางประพิมพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
229 นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
230 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
231 นางพัชรีพรรณ ตนภู ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
232 นางกิ่งกาญจน์ สมจิตต์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
233 นางภัทราปภา บัวอาจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
234 นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
235 นางประภาภรณ์ นะไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
236 นางนฤดี บุญหมั้น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
237 นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
238 นางพัฒนา กันอาทา ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
239 นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
240 นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
241 นางนฤมล นิ่มพยา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
242 นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
243 นางมนชยา อธิกรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
244 นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
245 นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
246 นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
247 นางสาวจิดาภา ศรีมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
248 นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
249 นางสาวฤทัยรัตน์ เมืองคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
250 นางสาวสุมลลักษณ์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
251 นางสาวกิตติภรณ์ วังกะ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
252 นางอรณี ผาแก้ว ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
253 นางสาววานิสสา คำมูลอินทร์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เกียรติบัตร อาหารและเครื่องดื่ม  
254 นายเกรียงไกร คำมอญ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  
255 นางศิวรินทร์ ตาเต็ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  
256 นายณัฐพล ทักษณา โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  
257 นายนิรุตติ์ เชียงรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  
258 นายภูสิทธิ์ การินทร์ โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  
259 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลาง  
260 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลาง  
261 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
262 นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
263 นายนิเวศน์ เทศใต้ กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
264 นายแคล้ว ใจทา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
265 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ เลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
266 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
267 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกโรงเรียน คณะกรรมการกลาง  
268 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกโรงเรียน คณะกรรมการกลาง  
269 นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
270 นายนิพกร กอชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
271 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
272 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
273 นายนิพกร กอชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
274 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
275 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
276 นายชูศักดิ์ เมืองชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
277 นางสาวศุจินันท์ จริยา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
278 นายวัชรพงศ์ สุริยสาร โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
279 นายสุเนตร สุยะ โรงเรียนบ่อเกลือ คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
280 นายวิเชียร ดีจิต โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
281 นางสาวมนัสนันท์ สร้อยคำสิริกุล โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
282 นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
283 นายชูชาติ อาสนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
284 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
285 นายสมพงษ์ กันชนะ โรงเรียนแม่จริม คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
286 นายกิตติกร เขียวสมบัติ โรงเรียนบ่อเกลือ คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
287 นายสนับพงษ์ คำรังษี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
288 นางยุพิน เขื่อนดิน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
289 นายชุมพล ชัยวุฒิ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
290 นายใหม่ ชัยยะ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
291 นายศิวกร โพธิขาว โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
292 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
293 นายชโยดม พลายสาร ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
294 นายอรรณพ สิทธิสาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
295 นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
296 นางอรุณี ชัยพิชิต ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
297 นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
298 นางสาวอัขฉริยา สารถ้อย ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
299 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
300 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
301 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
302 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
303 นางศิวรินทร์ ตาเต็ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
304 นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนปัว คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
305 ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
306 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ โรงเรียนสา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
307 นายณรงค์ชัย ไชยสลี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
308 นายสัมพันธ์ อินสองใจ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
309 นายหยาด พิมสาร โรงเรียนศรีนครน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
310 นางจินตนา แก้วตา โรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
311 นายใหม่ ชัยยะ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
312 นางยุพิน เขื่อนดิน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
313 นายชุมพล ชัยวุฒิ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
314 นายทศพล ไชยอ้าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
315 นางสาวมนัสนันท์ สร้อยคำสิริกุล โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
316 นายศิวกร โพธิขาว โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
317 นายมงคล เวติวัฒนา โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
318 นายสมพงษ์ กันชนะ โรงเรียนแม่จริม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
319 นายบุรัสกร กุดนาน้อย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
320 นางสาววรนุช สุนันทนานนท์ โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
321 นายวัชรพงศ์ สุริยสาร โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
322 นายอดุลย์ คำตัน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
323 นายสนับพงษ์ คำรังษี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
324 นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
325 นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
326 นายเศกสันต์ สุทธหลวง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
327 นายสมบัติ วิหก โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
328 นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์ โรงเรียนน่านนคร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
329 นายชูชาติ อาสนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
330 นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด โรงเรียนทุ่งช้าง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
331 นายกิตติกร เขียวสมบัติ โรงเรียนบ่อเกลือ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
332 นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
333 นางสาวพรพิไล ธรรมวงค์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
334 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
335 นางสุรางคณา กาวีปลูก ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
336 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
337 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
338 นายสมนึก ปินตา ครูโรงเรียนสา ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
339 นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ ฝ่ายพิธีการ ประสานงานและสวัสดิการ การแข่งขันการงานอาชีพ  
340 นายชูศักดิ์ เมืองชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
341 นายวีระพล สุภาวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
342 นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
343 นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
344 นายประทีป ปัญญานะ โรงเรียนสา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
345 นายจำลอง สุขสาร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
346 นายสัมพันธ์ อินสองใจ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
347 นายหยาด พิมสาร โรงเรียนศรีนครน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
348 นางจินตนา แก้วตา โรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
349 นายใหม่ ชัยยะ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
350 นางยุพิน เขื่อนดิน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
351 นายบรรจง วงค์วิวัฒธนะ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
352 นายชาญณรงค์ ดวงขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
353 นายชาติชาย ทองแดง โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
354 นายศิวกร โพธิขาว โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
355 นายมงคล เวติวัฒนา โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
356 นายสมพงษ์ กันชนะ โรงเรียนแม่จริม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
357 นายบุรัสกร กุดนาน้อย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
358 นายภาณุวัฒน์ ถูกใจ โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
359 นายวัชรพงศ์ สุริยสาร โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
360 นายอดุลย์ คำตัน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
361 นายสนับพงษ์ คำรังษี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
362 นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
363 นางสาวศุจินันท์ จริยา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
364 นางสุจินดา ทรายแหลมทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
365 นายสมบัติ วิหก โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
366 นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ โรงเรียนน่านนคร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
367 นายชูชาติ อาสนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
368 นายสันติ ตันชูชีพ โรงเรียนทุ่งช้าง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
369 นายสุเนตร สุยะ โรงเรียนบ่อเกลือ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
370 นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
371 นายวิเชียร ดีจิต โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
372 นายพิสิษฐ์ สวนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
373 นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
374 นางสาววรนุช สุนันทนานนท์ โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
375 นางจินตนา แก้วตา โรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
376 นายอดุลย์ คำตัน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
377 นายเศกสันต์ สุทธหลวง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
378 นายณรงค์ชัย ไชยสลี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ  
379 นายบรรจง วงค์วิวัฒธนะ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงข้อสอบ  
380 นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์ โรงเรียนน่านนคร คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงข้อสอบ  
381 นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงข้อสอบ  
382 นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงข้อสอบ  
383 นายหยาด พิมสาร โรงเรียนศรีนครน่าน คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงข้อสอบ  
384 นายภาณุวัฒน์ ถูกใจ โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
385 นางสุจินดา ทรายแหลมทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
386 นายสันติ ตันชูชีพ โรงเรียนทุ่งช้าง คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
387 นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนปัว คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
388 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
389 นายชาติชาย ทองแดง โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
390 นางสาวพรพิไล ธรรมวงค์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
391 นายบุรัสกร กุดนาน้อย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
392 นางสาววนิดา ชิณะวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
393 นางประนีต คำนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
394 นางสาวเกษร นุไพโรจน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
395 นางสาววราภรณ์ ทวีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
396 นางสาวเพ็ญรุ่ง พันธุ์รัตน์ดำรง โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
397 นายวราพงศ์ วงศ์ดาว โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
398 นายสหัตสวรรษ สุธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
399 นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  
400 นางสาวกมลชนก แก้วโก โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]