สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 104 12 4 1 120
2 ท่าวังผาพิทยาคม 96 18 9 2 123
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 52 14 9 1 75
4 มัธยมป่ากลาง 43 19 10 5 72
5 บ่อเกลือ 37 18 10 9 65
6 ทุ่งช้าง 35 10 7 3 52
7 พระธาตุพิทยาคม 26 7 11 2 44
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 26 6 2 1 34
9 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19 11 9 5 39
10 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 5 10 4 32
11 เมืองแงง 14 9 1 2 24
12 เมืองยมวิทยาคาร 13 12 8 1 33
13 หนองบัวพิทยาคม 13 2 2 0 17
14 สารธรรมวิทยาคาร 11 17 10 5 38
รวม 506 160 102 41 809