สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 102 12 4 1 118
2 ท่าวังผาพิทยาคม 93 18 9 2 120
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 52 14 9 1 75
4 มัธยมป่ากลาง 35 18 10 5 63
5 ทุ่งช้าง 33 10 7 3 50
6 บ่อเกลือ 32 18 10 9 60
7 พระธาตุพิทยาคม 26 7 11 2 44
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 25 6 2 1 33
9 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 18 11 9 5 38
10 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 5 10 4 32
11 เมืองยมวิทยาคาร 13 12 8 1 33
12 เมืองแงง 13 9 1 2 23
13 สารธรรมวิทยาคาร 11 17 10 5 38
14 หนองบัวพิทยาคม 11 2 2 0 15
รวม 481 159 102 41 783