สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 66 22 12 100 102 12 4 1 118
2 ท่าวังผาพิทยาคม 32 45 19 96 93 18 9 2 120
3 มัธยมป่ากลาง 17 8 11 36 35 18 10 5 63
4 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 16 15 17 48 52 14 9 1 75
5 ทุ่งช้าง 9 11 10 30 33 10 7 3 50
6 พระธาตุพิทยาคม 6 4 7 17 26 7 11 2 44
7 บ่อเกลือ 4 12 8 24 32 18 10 9 60
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 4 8 6 18 25 6 2 1 33
9 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 6 4 13 18 11 9 5 38
10 เมืองยมวิทยาคาร 3 4 2 9 13 12 8 1 33
11 เมืองแงง 3 2 3 8 13 9 1 2 23
12 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 3 2 2 7 17 5 10 4 32
13 หนองบัวพิทยาคม 3 2 1 6 11 2 2 0 15
14 สารธรรมวิทยาคาร 0 2 4 6 11 17 10 5 38
รวม 169 143 106 418 481 159 102 41 742