สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 66 22 13 101 104 12 4 1 120
2 ท่าวังผาพิทยาคม 33 46 20 99 96 18 9 2 123
3 มัธยมป่ากลาง 25 9 11 45 43 19 10 5 72
4 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 16 15 17 48 52 14 9 1 75
5 ทุ่งช้าง 9 12 10 31 35 10 7 3 52
6 บ่อเกลือ 8 13 8 29 37 18 10 9 65
7 พระธาตุพิทยาคม 6 4 7 17 26 7 11 2 44
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 5 8 6 19 26 6 2 1 34
9 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 4 6 4 14 19 11 9 5 39
10 เมืองยมวิทยาคาร 3 4 2 9 13 12 8 1 33
11 เมืองแงง 3 3 3 9 14 9 1 2 24
12 หนองบัวพิทยาคม 3 3 2 8 13 2 2 0 17
13 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 3 2 2 7 17 5 10 4 32
14 สารธรรมวิทยาคาร 0 2 4 6 11 17 10 5 38
รวม 184 149 109 442 506 160 102 41 768