งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงปริญญา    อุ้มเมือง
2. เด็กชายสุทธิภัทร    เนตทิพย์
1. นายสมโภชน์    หอมดอก
2. นายเผด็จ    ปัญญาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายณัฐนนท์    แก้วเทพ
2. เด็กชายศุภกิตต์    ธิปันแก้ว
1. นายดาวี    ตันเวียง
2. นายเมธี    ตนะทิพย์
5
3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงรินลดา    ปุกคาม
2. เด็กหญิงพัตนิดา    สุพรรณ
1. นางสาวยุวดี    ชุรี
2. นายอภิชัย    แสนใหญ่
4
4 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ไชยวิชู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขาเหล็ก
1. นายจิตรกร    กิจเฉลียว
2. นางรินทร์นภัส    กิจเฉลียว
6
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกาจพล    ดวงแก้ว
2. นายภูริณัฐ    ใจการณ์
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงมณีกานต์    คำแสน
2. เด็กหญิงกัลยากร    ธรรมสละ
1. นางปริศนา    ยาวิไชย
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
7
7 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงสาวินี    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงศ์พิชญมนณ์
1. นางกัลยา    พรมสาส์น
2. นายธีรนัย    วงค์เหมอะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    บุญเทพ
2. เด็กหญิงชลิตา    สมศักดิ์
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายเอกชัย    พนะสันต์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................