งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธีรภัทร    แสนนิทรา
2. เด็กหญิงนลินรดา    พิเคราะห์
1. นายกิตติศักดิ์    ปัญญาภู
2. นายภคพล    วัฒนะ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายภูรินทร์    ธนะตา
2. เด็กชายคณิศร    ธรรมศิริ
1. นางปริศนา    ยาวิไชย
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงนิชกานต์    อาทินาถ
2. เด็กหญิงปภาวดี    ยังแสง
1. นางกัลยา    พรมสาส์น
2. นายธีรนัย    วงค์เหมอะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................