งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายพีระพัฒน์    พิทักษ์สันติ
2. นางสาวทิพย์รัตน์    บุญยเกษตร
3. นางสาวพิมพ์นิภา    กันธุระ
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายศิรวิชญ์    กำลังศรี
2. เด็กชายชยตว์    วงค์ไชย
3. นายภูวดล    คำบุญเรือง
1. นายนภดล    กันชัย
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวหทัยรัตน์    ไชยขันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา    เศษวิสัย
3. นางสาวศุภานัน    สลิอ่อน
1. นายธราภพ    ยานการ
2. นายพีรพงศ์    เพชรกันหา
4 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวลดาพร    คำพับ
2. นางสาวอรอนงค์    ส่องสี
3. นายเอกรัตน์    ศรีวรรณ์
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
2. นายเอกชัย    พนะสันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................