งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกฤษฎา    นิลงาม
2. นายเจตฐวฒิ    มหาวงค์
1. นายดาวี    ตันเวียง
2. นายเมธี    ตนะทิพย์
4
2 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายภานุรุจ    คำแสน
2. นางสาวธนัชชา    หน่อน้อย
1. นางสาวศุภานัน    ไชยกันทะ
2. นายสุพจน์    สุทธิแสน
7
3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกษิดิศ    เสารางทอย
2. นายวรกันต์    สุฤทธิ์
1. นางสาวยุวดี    ชุรี
2. นายอภิชัย    แสนใหญ่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกรรวี    กุละสุทธิ
2. นายภัคพล    ทองพลับ
1. นายจิตรกร    กิจเฉลียว
2. นางรินทร์นภัส    กิจเฉลียว
6
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายพีรวิชญ    ธิมาทาน
2. เด็กชายกรวิชญ์    บุญเทพ
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์    วิลาศ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวปริญทิพย์    คำแสน
2. นายพงศกร    บางทราย
1. นางปริศนา    ยาวิไชย
2. นายฤทธิชัย    ไชยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธีระพงษ์    ท้าวแพทย์
2. นายธนพล    อินต๊ะแสน
1. นายมนตรี    ฆ้องเดช
2. นางอุตสาห์    โนราช
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................