งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกิตติกร    เทพอินทร์
2. เด็กหญิงบงกชกร    กองโชค
3. เด็กชายวรรณณิดา    ไชยศิลป์
4. เด็กชายวิรากร    อุดอ้าย
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์    หาญยุทธ
6. เด็กชายสมเกียรติ์    สิทธิมงคล
7. เด็กหญิงบัวรัณฑิตา    นาดี
8. เด็กชายวิชยุตม์    ขันทะสีมา
9. เด็กหญิงชมพูนุท    จุ้ยกระยาง
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ทัณฑะรักษ์
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................