งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวฐิติชญา    แดนโพธิ์
2. นายพีรวัส    ธิมาทาน
3. นางสาวอัจฉรานันท์    อัญชัญ
4. นายธรีศักดิ์    จันทาวุฒิกุล
5. นางสาวพัชรียา    ไชยยะ
6. นายศตวรรษ    ไชยโย
7. นางสาวเจนสิราพร    ปัญญาภู
8. นายจิรพัฒน์    มินทร
9. นางสาวมธุรดา    เบิกบาน
10. นายนนทพัทธ์    โวทาน
1. นางทยาภา    โพธิติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกันต์กมล    บัวอิ่น
2. นางสาวชวัลรัตน์    กุศลส่ง
3. นางสาวกนกพร    อุ่นกาศ
4. นางสาวแจ่มจรัส    ม่วงเรือง
5. นางสาวพรรณ์พษา    สุปัน
6. นายปิยภัทร    อินไชย
7. นายไชยวัฒน์    แปงใจ
8. นายกิติภูมิ    คันทะมูล
9. นายเอกภวิษย์    มังคละ
10. นายนครินทร์    ปาละ
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นายวรวุฒน์    อุดนัน
3. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................