งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงวรณีนุช    ตาลสิทธิ์
2. เด็กหญิงอริยา    พรมเกษา
3. เด็กหญิงวรรณภา    ชัยวร
4. เด็กหญิงธนพร    อุปจักร์
5. เด็กหญิงปานรวี    ปวกพรหมมา
6. เด็กหญิงชนันภรณ์    สุยะ
7. เด็กหญิงบุษกร    พนะสัน
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บัวสอน
1. นางสาวณัฐสินี    จันทร์ทิพย์
2. นายปฏิพันธ์    ขุนบุญ
3. นางสาวราตรี    แปงอุด
4. นางสาวอุทัยทิพย์    ธนทิพยเนตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงฐานิตา    ใหม่คำ
2. เด็กหญิงฐิตาพร    ใหม่คำ
3. เด็กหญิงธนภรณ์    พรมโน
4. เด็กหญิงทิพกฤตา    คำแสน
5. เด็กหญิงชนิกานต์    ไชยยงค์
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    ยวงเงิน
7. เด็กหญิงเบญจทิพย์    สารใจ
8. เด็กหญิงหิรัณยา    สุภาแก้ว
9. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยวงค์
10. เด็กหญิงภัคจิรา    ไชยกา
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นายวรวุฒ    อุดนัน
3. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................