งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวปิยมินท์    ขาเหล็ก
2. นางสาวไพรินทร์    ยอดออน
3. นางสาวสิดาพร    วรรณชน
4. นางสาววริศรา    ดวงพันธ์
5. นางสาวสิริยากร    ธรรมสละ
6. นางสาวฐิตินันท์    พิศจาร
7. นางสาวกัญญาณัฐ    ขาเหล็ก
8. นางสาวกมลพรรณ    อุดเต็น
1. นางสาวณัฐสินี    จันทร์ทิพย์
2. นายปฏิพันธ์    ขุนบุญ
3. นางสาวราตรี    แปงอุด
4. นางสาวอุทัยทิพย์    ธนทิพยเนตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวสรัลนุช    อุดอ้าย
2. นางสาวประกายมาศ    สมมุติ
3. นางสาวมธุรดา    เบิกบาน
4. นางสาววชิรญาณ์    พันชน
5. นางสาวสุพิชชา    มีบุญ
6. นางสาวชุตินันท์    โนพวน
7. นางสาวพลอยชมพู    ป้อมสุวรรณ์
8. นางสาวเกษราภรณ์    มูลคำ
1. นางทยาภา    โพธิติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาววรนุช    ธรรมศิริ
2. นางสาวลักษมี    โสล้อมค้อ
3. นางสาวนันท์นภัส    ลำน้อย
4. นางสาวชรินรัตน์    สุปินะ
5. นางสาววริศรา    สุปินะ
6. นางสาวสุพัฒตรา    เลาหล่าย
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นายวรวุฒ    อุดนัน
3. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................