งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชุติสรา    สมเงิน
2. นางสาวสุดธิดา    ไพเราะ
3. นางสาวกมลลักษณ์    คำหล้า
4. นางสาวชลิตา    ชะเต
5. นางสาวพัชรินทร์    รุ่งเรือง
6. นางสาวสุพิชญาย์    ศรีสถาน
7. นางสาวพรพรรณ    พันธ์เวช
8. นางสาวรุจิรดา    แก้วฤทธิ์
9. นางสาวสุนิษา    จันทร์รอน
10. นายนันทวัฒน์    เกี้ยวเก้า
11. นายวัชพล    ตระกูลเดชะ
12. นายสัจพล    ปัญญาฟู
13. นายทักษ์ดนัย    เกี้ยวเก้า
14. นายปวริศว์    อินต๊ะกัน
15. นายนคร    แสงสุข
16. นายพีระ    บุญวราเดชา
1. นายจรัส    ลำทา
2. นายวัชระ    ยะปัญญา
3. นายสถาพร    จันต๊ะยอด
4. นางสะใบทิพย์    ศิริวัฒนานนท์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................