งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวอนงค์นาถ    ร่มเย็น
2. นางสาวพรลภัส    มาลา
3. นางสาวสุนันทินี    วังแสง
4. นายนนทกร    ใจน้อย
5. เด็กชายวีระวัฒน์    ขอดเตชะ
1. นางสาวกนกรัตน์    สุขทอง
2. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกันตินันท์    พนะสันต์
2. นายวรศิลป์    มูลคำ
3. นางสาวลลิตา    กิตติชนะกุล
4. นายจิราพัทร    ไชยกันทะ
5. นางสาวเยาวเรศ    โคงกระเรียน
1. นายจักรพงษ์    กานิล
2. นางสาววาสนา    ดีปินใจ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................