งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ชาวยอง
2. เด็กหญิงสายทิพย์    เขยตุ้ย
3. เด็กหญิงจิตตินันท์    ผารินทร์
1. นางสาวนันท์ณิภัค    วังแสง
2. นางสาวนันท์นภัส    ช่างพูด
7
2 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกาญจนา    พลจร
2. นางสาวเพชรลดา    ใหม่ไชย
3. นายสิทธิกร    หาญยุทธ
1. นายปุณณวิทย์    ปัญญาวรรณรักษ์
2. นางรัชนี    บูรณพันธ์
5
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงณฐินี    แก้วป้องปก
2. เด็กหญิงวิรัญชนา    ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงนิตย์รดี    ขาเหล็ก
1. นางภคธีรา    อุปจักร์
2. นายสิทธิพงษ์    จันทรสูรย์
8
4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายจตุภูมิ    ลัมวุฒิ
2. เด็กหญิงฑาริกานันทร์    อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันทร์สุข
1. นางสาวศศิธร    ณ วันจันทร์
2. นายสมพงษิ์    โลนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายอัครวิชญ์    อุตรชน
2. เด็กหญิงภัทริณี    มิ่งปรีชา
3. เด็กหญิงสุภัคจิรา    สะสม
1. นางสาววานิสสา    คำมูลอินทร์
2. นางสุรีพร    เขียวสมบัติ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกษมา    ไชยเรือน
2. เด็กชายภารดร    อุ่นใจ
3. เด็กชายเอกวิทย์    เชียงหนุ้น
1. นางดาราลักษณ์    อินปา
2. นางรัตมณี    ไชยหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกนกพร    ขันทะสีมา
2. นางสาวภักจิรา    โนราช
3. นางสาวรัตนกร    สุวรรณประดิษฐ์
1. นางจันทราณี    วงศ์จันทร์
2. นางสาวมณีรัตน์    เนตรวีระ
4
8 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายจิรายุ    ซิลเติล
2. เด็กชายชญานนท์    จอมจันทร์
3. นายภัคพงค์    จอมจันทร์
1. นางสาวจิราภรณ์    ปามะ
2. นายพินิจ    จิรนันทนุกุล
9
9 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    พรมตา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พรมเสพสัก
3. เด็กชายณัชฐณิช    สุวรรณ
1. นางดอกส้ม    จิตอารีย์
2. นางสาวศิลา    ปาโน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................