งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายสหรัถ    วงษา
2. นางสาวดวงกมล    ชมภูสาย
3. นางสาววรรณิศา    เพตะกร
1. นางมลฤดี    เตชะตา
2. นายศิลป์ชัย    จิตตรง
10
2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวสิริวรรณ    กันทะเสน
2. นายถกลกฤษณ์    เครือทิพย์
3. นางสาวโยษิตา    แจ้งไพร
1. นางสาวชนิตา    ศรีเรือง
2. นายวุฒิพงษ์    แดนช่างคำ
6
3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายณรงค์กร    งามขำ
2. นางสาวกัญญารัตน์    นันศิริ
3. นางสาวอรวรรณ    มะโนวงค์
1. นายปุณณวิทย์    ปัญญาวรรณรักษ์
2. นางสาวศิริลักษณา    คำวัง
9
4 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวขวัญจิรา    เสารางทอย
2. นางสาวชนม์นิภา    แซ่ว้าง
3. นางสาวนธิดา    คงมหาเลิศ
1. นายชัชวาล    มังคละ
2. นางนัททิดา    ระลึก
8
5 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายญาณาธิป    สุยะ
2. นางสาวมฆวัน    สุทธิ
3. นางสาวนลินทิพย์    อักขระ
1. นางสาวณัฐสินี    จันทร์ทิพย์
2. นางสาวดารากร    หาญยุทธ
4
6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นายเมติพงษ์    ต๋าคำ
2. นางสาวศิลาลัย    รักขะภัย
3. นางสาวปุณยวีร์    แซ่เฮ้อ
1. นางกัญจนา    อุดใจ
2. นายธวัชชัย    ศิริคำวงศ์
11
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายนาคินทร์ธร    แสงแก้ว
2. นางสาวกัลยารัตน์    เรือนปัน
3. นางสาวธัญสินี    อุ่นเรือน
1. นางสาวสุมนลักษณ์    สุวรรณ์
2. นายอภิรัตน์    เชียงหนุ้น
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวศุภาวรรณ    คำอั้น
2. นายพิชาภพ    เพชรรัตน์พันธุ์
3. นายณัฐดนัย    คำยวง
1. นางณัฐพร    ธรรมวงศ์
2. นายอภิชาติ    ปะสีละเตสัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวนรีกานต์    อินทำ
2. นางสาวจิตติมา    อินรา
3. นางสาวกมลวรรณ    พงษ์ขัน
1. นางสาวมะลิวัลย์    ไชยโย
2. นายโพธิบูรพ์    แก้วทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวนีรภา    วชิราธนกิจ
2. นางสาวมะลิวัลย์    คงธนาวัฒน์
3. นางสาววรกานต์    คีรีสัตยกุล
1. นางพัชรินทร์    สุทธหลวง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    วงสงฆ์
7
11 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวรินรดา    พานิช
2. นางสาวจีรนันท์    สุทธหลวง
3. นายนครินทร์    แซ่ท้าว
1. นางสาวจีระพันธ์    วงค์พุทธคำ
2. นางสาวศิลา    ปาโน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................