งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงวิมลมณี    รุ่งจิรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    หอมดอก
3. เด็กหญิงกัลยา    สุต๋า
1. นางนภัสกร    จินารักษ์
2. นางประภัสสร    สุทธิเสน
4
2 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงกัญญาเกียรติ    อุปจักร์
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ    อุดเต็น
3. เด็กหญิงแพรวลดา    หาญยุทธ
1. นางภคธีรา    อุปจักร์
2. นายสิทธิพงษ์    จันทรสูรย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชาย ธนวัฒน์    ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    พันธุ์เหม
3. เด็กหญิง หฤทชญา    แสงเขื่อน
1. นางกนกพร    ปทุมแก้ว
2. นายรัชชานนท์    เทพอาจ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายสุรเชษฐ์    วิชา
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    อินไชย
3. เด็กหญิงสมิดา    พรมปัญญา
1. นางรัตมณี    ไชยหาญ
2. นางไพลิน    ยาวิไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................