งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายขจรศักดิ์    ก๋าทอง
2. นางสาวกัญญาภัค    วิทยาเลิศ
3. นางสาวธิญาดา    นิลคง
1. นายปรเมษฐ์    สุโรพันธ์
2. นางมลฤดี    เตชะตา
4
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธนากร    จันต๊ะ
2. นายวีรพงศ์    แซ่หาญ
3. นางสาวศุฑาณัฐ    ชอบเสรียิ่ง
1. นางสาวจิตรอนงค์    คำรศ
2. นางไพลิน    ยาวิไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายคุณวุฒิ    สายวงศ์
2. นางสาวทักษพร    เมืองเล็น
3. นางสาวอรสินี    นิกรเถื่อน
1. นายณัฐวุฒิ    จำปาไพร
2. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวศิริพร    กำแทง
2. นางสาววรัญญา    คำตัน
3. นางสาวณัฐธิดา    ขอคำ
1. นางดวงสมร    ดวงตา
2. นางเกษร    สติมั่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................