งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายวิวัฒน์    วันต๊ะ
2. นายโกวิท    แซ่โซ้ง
3. นายยงยุทธ    ย่างเจริญกิจ
1. นางสาวณีรวัลย์    ไชยวงค์
2. นายวุฒิพงษ์    แดนช่างคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวอัจฉริยา    กันศร
2. นายภิณโญ    แซ่เล้า
3. นางสาวเขมิกา    โนจักร
1. นางกาญจนา    ธนะขว้าง
2. นางสาวจิตรอนงค์    คำรศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................