งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงสุชานันท์    คดง้วน
2. เด็กหญิงปวีณา    จิตอารี
3. เด็กหญิงธนภร    หล่อวัฒนา
1. นางกนกพร    ประทุมแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์    สมบัติ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงปฏิมา    วงค์คำ
2. เด็กหญิงจิราธร    กรีเรียน
3. เด็กหญิงศิริญาพร    ซามา
1. นางธัญวรัตม์    โยบรรยงค์
2. นางบรรพตี    เมืองมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงยุวดี    สุดใจ
2. เด็กหญิงดารารัตน์    สัมโพธิวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พินยา
1. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................