งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชุติมณฑน์    ถาปนา
2. นางสาวฐานิตา    ธนะขว้าง
3. นางสาวชนกานต์    กิตติยังกุล
1. นางอรณี    ผาแก้ว
2. นายเชิด    ปันแปง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาววรานันท์    เมืองมูล
2. นางสาวสิริภัสสร    แดงสี
3. นางสาวชยากร    หมั่นดี
1. นายชัชวุธ    สายเม้า
2. นางภิสชา    สินต๊ะ
4
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชญาดา    กาดีวงค์
2. นายสายวสันต์    สลีอ่อน
3. นางสาวศิริมาศ    โนราช
1. นางวชิรญาณ์    มาผิว
2. นางวิไล    เสารางทอย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวรสริน    กิติยศ
2. นายจิรพงศ์    ตันกาบ
3. นายนันทวัฒชัย    จันทะสุรินทร์
1. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................